Miłkowice woj. wielkopolskie

DłuscyDłuscy -  Mamerty i
Benigna

Opracował Stanisław Stasiak

Dnia 2 kwietnia 1817 roku w Cielcach umiera Józef Lipski, właściciel Miłkowic. Pozostaje żona Benigna, pochodząca z Górek w pow. gostyńskim (wg Ksiąg Ludności Stałej z Obidówka), córka Aleksandra Górskiego i Prakesdii z Wilkanowskich. Józef Lipski żył tylko 45 lat, zmarł wcześnie na skutek ciężkiej choroby, której nabawił się podczas pobytu w podberlińskiej twierdzy, za udział w powstaniu kościuszkowskim. Zmarł bezpotomnie. Żonie Benignie przypadły w dożywotnie użytkowanie Miłkowice. W dniu 6 maja 1820 roku Benigna  wychodzi za mąż po raz drugi, za Mamerta Dłuskiego, ówczesnego podpułkownika, uczestnika działań wojennych z okresu Księstwa Warszawskiego oraz kampanii napoleońskiej 1812-13. 

Mamert Dłuski herbu Nałęcz, urodził się w 1788 roku w Czyżynie pod Żytomierzem (wg KSLD ur. 11.05.1789 r. w Króloherbach). Korzenie jego rodziny sięgały wsi Długie w pow. lubelskim. Wstąpił jako ochotnik do 3 pułku ułanów 9 maja 1809 r., by już 5 czerwca 1809 r. zostać mianowanym adiutantem podoficerem, natomiast 21 lipca tegoż roku podporucznikiem. W trakcie kampanii 1809 roku brał udział w potyczkach pod Tarnopolem i Wieniawką. Został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Później służył jako kapitan kirasjerów oraz major w 3 pułku strzelców konnych. W kampanii napoleońskiej 1812-1813 walczył pod Mińskiem, Borysowem, Gabel, Lipskiem, Hanau. Od 1815 roku służył w armii Królestwa Polskiego, w 1818 r. podał się do dymisji. Ostatecznie osiadł w województwie kaliskim, by w 1820 roku ożenić się z wdową po Józefie Lipskim - Benigną. Został dzierżawcą  Miłkowic.
Dwór w Miłkowicach, a w zasadzie Miłkowicach-Zaspach stał się miejscem dla weteranów wojen napoleońskich. W 1827 roku osiadł we dworze pułkownik z kampanii napoleońskiej Telesfor Polkowski. W pierwszych tygodniach powstania listopadowego Mamert Dłuski wspólnie z Gabrielem Biernackim, Gabrielem Niemojowskim, Józefem Psarskim oraz Stanisławem Kassem utworzyli Komitet obywatelski dla woj. kaliskiego. Zaangażował się aktywnie w powstanie formacji militarnych w Kaliskiem. Między innymi w Warcie i Uniejowie w pierwszych dniach grudnia formował szwadrony wchodzące w skład Pierwszego Pułku Jazdy Kaliskiej. Jeszcze 28 grudnia 1830 r. został nominowany na dowódcę jazdy gwardii ruchomej. W pierwszych miesiącach 1831 r. walczył na terenie kaliskiego. W bitwie pod Różanem nad Narwią w dniu 4 kwietnia 1831 r. dowodził dwoma szwadronami szaserów z 3 pułku strzelców konnych. W szarży zostali rozbite oddziały dragonów i huzarów rosyjskich, straciły około 40 zabitych i 22 jeńców. Akwarela Juliusza Kossaka pt.: "Walka 1 pułku ułanów pod Różanem z huzarami, 4.IV.1831" przedstawia właśnie tą szarżę (patrz poniżej).Sukcesem wojennym Dłuski  nie cieszył się chyba zbyt długo, gdyż 2 dni później tzn. 6 kwietnia 1830 r. doszło do poważnego incydentu w Miłkowicach. Otóż bataliony gwardii ruchomej zebrane na przegląd wojskowy w Miłkowicach w liczbie 4 tyś. dopuściły się napadu na dwór Dłuskich. Zbuntowani chłopi pod przywództwem niejakiego Brodzkiego zniszczyli wyposażenie wnętrz dworskich, zrabowali składy wódki i żywności.
Mamert Dłuski awans na gen. brygady otrzymał 14 czerwca 1831 roku. W trakcie powstania walczył pod Grochowem i Wawrem. Uczestniczył w operacji pod Liwcem, a potem walczył w obronie Warszawy. Generał Dłuski miał dobrą opinię wśród oficerów i żołnierzy. „Dbał bardzo o swoją brygadę, opiekował się troskliwie żołnierzami, a dla oficerów był uczynnym i koleżeńskim” – taką opinię do dzisiaj przekazują historycy.
Wraz z korpusem Rybińskiego 5 października 1831 r. przedostał się do Prus. Wylądował na emigracji we Francji. Niezbyt długo tam był, bo już w 1832 roku wraz z żoną przebywają na terenie Księstwa Poznańskiego. Odnotowano ich pobyt w Poznaniu i Rydzynie. Na zamku w Rydzynie byli gośćmi księcia Sułkowskiego. Benigna znalazła się w swoich rodzinnych stronach, a Mamert znalazł się w kręgu rodziny Józefa Sułkowskiego – byłego adiutanta Napoleona Bonaparte (może element wsparcia dla weterana kampanii roku 1812-13). Poza granicami Królestwa Polskiego przebywali chyba już do końca życia. W 1834 roku majątek w Miłkowicach dzierżawił Sylwester Jarociński. Następnymi właścicielami Miłkowic byli Bogdańscy.

Wiadomo, że rodzina Bogdańskich pojawia się w okolicy w 1815 r. ( Wincenty  żeni się z Balbiną Kungundą Wężyk z Rzymska). Podaje się, że Wincenty był posesorem czyli dzierżawcą Miłkowic. Źródła natomiast mówią, iż Tomasz Bogdański, dziedzic miłkowski, funduje kościół w 1850 roku. Dokładna data przejścia majątku miłkowskiego w ręce Bogdańskich do ustalenia. W 1874 roku Dziennik Poznański doniósł, że 29 kwietnia po długich i bolesnych cierpieniach w wieku 84 lat odeszła Benigna Dłuska. Mamerty Dłuski zmarł w Niemczech w mieście Graefenberg 29 grudnia 1843r.

 
W opracowaniu wykorzystano między innymi:
1)     Parafia i Kościół w Miłkowicach – ks. Kazimierz Rulka,
2)     Teki Dworzaczka,
3)     Herbarz Bonieckiego,
4)     Rocznik łódzki t. 4; Z badań nad dziejami powstania listopadowego na terenie Łodzi i okręgu łódzkiego - Alina Barszczewska,
5)     Strona www. Miłkowice – Księgi Ludności Stałej opracowane przez Bartłomieja Czyżewskiego,
6)     Generalicja powstania listopadowego – Marek Tarczyński,
7)     Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie t. 23-25,
8)     Rodzina. Herbarz Uruskiego.
 

 ASC parafii Miłkowice

  
Akt ślubu Mamertego i Benigny Dłuskich z 1820 roku

 

Powyższy akt ślubu został odczytany przez Bartłomieja Czyżewskiego
 

Roku tysiąc Ośmset dwudziestego dnia Szóstego Maia przed Nami Xiędzem Ludwikiem Pęczkowskim Urzędnikiem Cywilnym w Powiecie Wartskim w Woiewódzwie Kaliskim Stawił się Urodzony Mamerty Nepomucen Dłuski Półkownik Woysk Polskich Syn Remigiana i Józefy z Malkowskich Dłuskich dóbr Bratatów dziedziców Lat maiący trzydzieści dwa podług metryki Kościoła Parafii ??dnawskiey Possesor Wsi Jrutochorbow w Guberniy Kiiowskiey w Powiecie Latyczawskim. Maiący Zaswiadczenie Urzędowe iako dotąd w żadne związki Małzenskie ... Stawiła się także Urodzona Benigna Lipska z Gorskich Córka Tomasza i Prazedy z Wilkomorskich Gorskich dziedzicow Strzegocina z przyległościami i Złozyła Metrkę Lat Licząca trzydzieści wyiętą z Gościoła Strzegocińskiego Strony Stawaiące Żądaią abyśmy do Ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili Którego Zapowiedź uczynioną była pierwsza przed drzwiami domu Naszego wyszła na dniu dwudziestem trzecim Mca Kwietnia roku bieżącego o godzinie dwunastey w południe druga zaś nienastąpiłą na mocy uwolnienia wydanego w Imieniu Rządu przez Prokuratora Królewskiego przy Trybunale pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego które to uwolnienie nam okazane złożone zostało w ??ktach Koresponduiących z Aktami Stanu Cywilnego gdy o zadnym tamowania rzeczonego Małżeństwa Uwiadomieni niezostaliśmy a Matka i Rada Familina na obchód Małżeństwa Zezwalaią przychylając się zatem do ządania stron po przeczytaniu wszystkich weyzey wspomnianych Papierow i Działu VI w Titule Kodexu Narodowego o Małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego Małżonka o przyszłey Małżonki czyli chcą się połaczyć z Sobą związkiem Małżeńskiem Na Co gdy Każde znich oddzielnie odpowiedziało oż taka ich iest wola Ogłaszamy w Imienu Prawa iż Mamerty Nepomocen Dłuski i Benigna z Gorskich są połaczeni z Sobą węzłem Małżeństwa Czego Spisaliśmy Akt w przytomności Praxedy z Wilkanowskich Gorskich Matki pomnianey Benigny Lat Liczącey pięćdziesiąt Zanieszkały w ...dowka Antoniego Gorskiego Lat Liczącego około czterdzieści bywszego Półkownika Artyleryi Woysk Polskich Zamieszkałego w Strzegocinie Jozefa Żychlińskiego bywszego Pod...ka Lat Liczącego około pięćdziesiąt Zamieszkałego w Bradzeniu Franciszka Gorskiego żywszego Maiora Braci wspomnianey Benigny Zamieszkałego w Leszczyńsku Lat Liczącego około trzydzieści siedm. Akt ninieyszy Stawaiącym został przeczytany i przez Każdego z Osobna podpisany także i przez nas.Uzupełnienie przesłał Jacek Woźniak autor strony internetowej
http://www.witonia.com.pl/wstep.html
Wcześniejszymi właścicielami Strzegocina (połowy) byli Grabscy następnie połowę Strzegocina sprzedali Aleksandrowi Górskiemu notariuszowi ziemskiemu gostynińskiemu. W 1765 r. cały Strzegocin był już w posiadaniu wspomnianego Tomasza Aleksandra z Górek Górskiego, syna Aleksandra miecznika brzezińskiego i Teofili z Plichtów. Żoną Tomasza była Praceda z Wilkanowskich Prawdopodobnie synem Tomasza był Antoni Górski. Jego brat Franciszek był właścicielem pobliskiego Leszczynka wymienionego w Akcie ślubu Mamertego i Benigny Dłuskich z 1820 roku.

Sprostowanie
W akcie ślubu Benigny i Mamertego, matka Benigny z domu Wilkanowska - nie Wilkomorska. Praxeda Wilkanowska zamieszkała w Obidówku (ta nazwa jest częściowo wykropkowana ze względu jak się domyślam na słabą czytelność wspomnianej metryki). Obidówek leży ok 5 km od Strzegocina - dawnej własności Górskich. Leszczyńsk to Leszczynek (należał do Tomasza wraz z Nową Wsią i Łąkoszynem - dziś dzielnicą Kutna). Górscy pisali się "z Górek" aczkolwiek jeśli bierzemy pod uwagę tych żyjących w połowie XIX w. pochodzili (zamieszkiwali) już Leszczynek lub być może jeszcze Strzegocin

Pan Jacek autor strony „Historia gminy Witonia” http://www.witonia.com.pl/wstep.html

przesłał sprostowanie i materiały dotyczące Benigny z Górskich Lipskiej vel Dłuskiej dotyczące spadku jaki odziedziczyła po swojej matce Praxedzie Górskiej. Dokument pochodzi z tek notariusza Olszowskiego z Kutna znajdujący się w Archiwum Państwowym w Kutnie.
Benigna Dłuska uzyskała spadek wynoszący łącznie ponad dwadzieścia tysięcy złotych polskich. 
Benigna uzyskała po mężu Józefie Lipskim prawo do dożywotniego zamieszkiwania we dworze Zaspy Miłkowskie. Mamerty Dłuski, jej drugi mąż, dzierżawił majątek Miłkowice. 
Bunt chłopów zgromadzonych we wsi Miłkowice na przegląd wojskowy 1831 rok 

- Rocznik Łódzki; t.4, 1958 r.
"6 kwietnia 1831 r. bataliony gwardii w liczbie 4000 zebrane na przegląd wojskowy we wsi Miłkowicach (pow. wartski) dopuściły się gwałtów. Zrabowano dwór Dłuskiego, potłuczono meble, lustra. Odpito składy wódki i żywności. W wyniku interwencji komisarza obwodu kaliskiego aresztowano 57 osób (40 włościan), wśród których znajdował sie główny sprawca zajść, Brodzki",

"Ruch oporu chłopskiego w Krółestwie Polskim w latach 1815-1864"; 
rok wydania1969, autor Czesław Rajca
" W Miłkowicach w województwie kaliskim na wiosnę 1831 roku zgromadzono około 4000 chłopów, by przygotować ich do obrony okolicy przed Rosjanami. Doszło tam do buntu, gdyż chłopi niezadowoleni byli ze zgromadzenia w dużej odległości od rodzinnych wiosek, gdzie czekały na nich pilne prace polowe",

- "Powstanie Listopadowe"; rok wyd. 1987, autor: Tadeusz Łepkowski,

" Na początku czerwca kilka tysięcy chłopów ze Straży Bezpieczeństwa w Miłkowicach (woj. kaliskie) zaatakowało miejscowy dwór".

Materiał nadesłany przez Stanisława Stasiaka

Wyrok w sprawie rabunku i gwałtu we wsi Miłkowice 1831 rok

Materiał przekazany przez Piotra Tameczkę

 
 
Powstanie listopadowe 1830 - wydarzenia w MiłkowicachArchiwum w Sieradzu akt dotyczący dzierżawienia dóbr Miłkowskich przez Mamerta Dłuskiego męża Benigny.
 
Akta odszukał i udostępnił  Piotr Tameczka

Mamert Dłuski ubiega się o dzierżawę dóbr Miłkowskich, które jego małżonka Benigna dostała „w posesyją dożywotnią” po śmierci swojego pierwszego męża Józefa Lipskiego. Na mocy testamentu służy jej dożywocie w dobrach Miłkowskich, a kurator miał obowiązek doprowadzenia do spłacenia długów Miłkowic, aby mogła spokojnie używać ich do śmierci. Sukcesorowie majątku po Józefie Lipskim mieli sprzedać dobra Kazimierz, aby oczyścić majątek Miłkowice z długów, czego nie uczynili. Benigna Dłuska wszczęła przeciwko nim proces spotykając się z protestem z ich strony. Licytacja majątku była więc celowa. 

Warunki licytacji:
Dobra Miłkowice z wszelkimi przyległościami w Powiecie Watskim położone… w terminie dnia 4 maja 1825 roku na trzy po sobie idące lata będą wydzierżawione, to jest od Świętego Jana 1825 do Św. Jana 1828 a to pod warunkami następującymi;
1.Każdy licytant powinien nasamprzód na ręce notariusza złożyć jako vadium po trzy tysiące które plus licytantowi w dzierżawie z pierwszego roku potrącone będą 
2. Dzierżawa roczna musi być zapłacona z każdego roku w dniu 24 czerwca…
3.… licytant winien opłacić wszelkie podatki gruntowe i prowizje do sum kościelnych…oraz urząd ma sprawować.
4. Pałac z całym zabudowaniem oraz oranżerią do posesora należeć nie ma.
5. Utrzymanie borowych i zapłata tychże bez potrącenia w dzierżawie do posesora należeć ma.
6. Budynki dworskie i wiejskie w dobrym stanie posesor swoim kosztem utrzymywać winien.
7. Za gradobicie, ogniem piorunowym, i inne jakiekolwiek nieprzewidziane wypadki wypuszczający w dzierżawę zgoła żadnej bonifikaty do posesora nie zapewnia, to samo się rozumie…
8. Drzewa do gorzelni i do dworu przeznacza się sągów rocznie po sto pięćdziesiąt, które dzierżawca swoim kosztem robić sobie winien. Zresztą bór i las do dzierżawy należeć nie ma. 
9. Koszta terminu licytacji i spisania kontraktu… tudzież wydania danego egzemplarza dla kontrahentów licytacji jak też koszta spisania stanu dóbr pan licytant poniesie. 

Kalisz dnia siedemnastego marca 1825 roku.
Podpisani Fiałkowski komornik Stanu Cywilnego województwa kaliskiego
Krystyna Nieszkowska, Leon Nieszkowski jako maż asystujący, 

Str. 151 akt nr. 58
Drugi wyciąg z dnia 18 maj 1826, pierwszy był z 13 czerwca 1925 dla Mamerta Dłuskiego
Działo się to w mieście powiatowym Warcie w kancelarii notariusza publicznego powiatu warckiego dnia 4 maja 1825 roku.
Przede mną Pawłem Dębskim notariuszem publicznym… zamieszkałym w mieście Warcie w zabudowaniu klasztornym Panien Bernardynek z urzędowania swego zamieszkałym, w temże miejscu kancelaryjkę swoją utrzymując, w obecności świadków na końcu tego aktu wyrażonych termin licytacji publicznej na trzechletnie wydzierżawienie uważając od dnia 24 czerwca roku bieżącego dóbr Miłkowice z folwarkami Strachocice i Zaspy Miłkowskie tudzież z wsią zarobną Miłkowice i wszelkimi przyległościami w powiecie tutejszym położonych przez sukcesorów niegdyś JWP Józefa Lipskiego generała a mianowicie:
1. JWP Antoniego Kożuchowskiego dziedzica dóbr Zbierska tamże zamieszkującego – sukcesorów Elżbiety z Żychlińskich Sokołowskiej jako to:
2. Kazimierza Sokołowskiego marszałka w Orłowie- sukcesorów Michała Sokołowieckiego
3. Jana Sokołowskiego … we Włocławku
4. Józefa Sokołowskiego radcę w Kraczynkach
5. Katarzynę z Sokołowskich Romana Sokołowskiego małżonkę w Kępie mieszkających sukcesorów Ignacego Niemojewskiego w szczególności; 
6. Todora Niemojewskiego dóbr Chwalęcice dziedzica tamże mieszkającego, czyli Józefa hrabiego Mielżyńskiego jako prawa nabywszy od tegoż Teodora Niemojewskiego
7. Sukcesorów po niegdyś Makarym Niemojewskim jako to Jana Nepomucena Kaspra Leopolda Florentynę braci i siostrę Niemojewskich przy matce ich Ewie Niemojewskiej jako naturalnej opiekunce we wsi … w Wielkim Księstwie Poznańskim mieszkających Józefę z Niemojewskich Skórzewską Józefa Skórzewskiego małżonkę we wsi Poleka?! w Księstwie Poznańskim mieszkających tychże samych Niemojewskich siostrę
8. Franciszkę z Niemojewskich hrabinę Mielżyńską
9. Sukcesorów hrabi Mielżyńskiego dóbr kazimierskich dziedzica z imion niewiadomych w tychże dobrach mieszkających
10. Katarzynę z Niemojewskich Zbijewską, Stanisława Zbijewskiego małżonkę w Poznaniu mieszkających.
Wszystkich zaś prawne zamieszkanie u JW. Antoniego Kożuchowskiego w Zbiersku jako testamentem u JW. Józefa Lipskiego wyznaczonego egzekutora obronę mających, prawem własności niepodzielnie posiadających…
Ogłoszono w Dzienniku Ustaw 11 i 12, w Gazecie Warszawskiej nr 50 i 59.
Do licytacji stanęli księża Ludwik Pęczkowski proboszcz parafii Miłkowice i Wawrzyniec Siwik proboszcz parafii Skęczniew w sprawie praw kościoła do danin i sum zapisanych na rzecz kościołów w swoich parafiach.
Licytanci to:
Mamerty Dłuski we wsi Zaspy Miłkowskie w tutejszym powiecie zamieszkały
- Romuald Garczyński naddzierżawca ekonomii rządowej Uniejowa w Uniejowie zamieszkały
Józef Gabryjel Biernacki pułkownik WP w Klonowie zamieszkały
Każdy złożył po 3000 zp na ręce notariusza. Po zapaleniu pierwszej świeczki rozpoczęto licytację rozpoczynającod 5000 zp kończąc na 5500 zp zgłoszonych przez Mamerta Dłuskiego. Zapalono drugą świeczką, następnie trzecią i po jej wypaleniu, ponieważ nikt większej sumy nie ofiarował, Mamery Dłuski przejął dzierżawę majątku Miłkowskiego zobowiązując się do wykonania wszystkich warunków licytacji wcześniej podanych i opłaceniu należnych opłat i podatków. 
Podpisy osób biorących udział w licytacji.

Dzisiaj zastanawia fakt dzierżawy majątku, do którego miała dożywotnio prawo małżonka Benigna. Z punktu ekonomicznego ma to jednak uzasadnienie biorąc pod uwagę fakt, że Benigna nie miała prawa własności, tylko prawo do użytkowania, a spadkobierców było wielu i aby ustrzec się ich interwencji w prawa do majątku, bezpieczniej było go wydzierżawić. Bogdański kupując majątek, kupował od sukcesorów majątku po Lipskim. Podałam wszystkich, gdyż dalej poszukuję związku Bogdańskich z Lipskimi. Bogdańscy uważali majątek Miłkowicki za rodowy, gdzie więc są rodzinne powiązania?! 
Benigna Dłuska dochądząc swoich praw dopinowała dokładnie dokonanego spisu majątku przez notariusza Strachockiego. Sukcesorzy mieli zapewnić jej godne życie i uregulować wszystkie zobowiązania na nich nałożone w testamencie,

J. Strachowski   Warta
"Działo się to we wsi Zaspy położonej w powiecie Wartskim województwie Kaliskim dnie dziewiątego lipca roku 1818 na Dworze pod liczbą pierwszą.
Niżej podpisany pisarz aktowy powiatu Wartskiego stosownie do protokułu spisanego przez siebie w wsi Zaspach w Dworze pod liczbą pierwszą dnia szóstego miesiąca lipca roku bieżącego i podpisanego też przez JWPana Kożuchowskiego jako sukcesora i egzekutora majątku zmarłego … JWPana Józefa Lipskiego jako i JWPani Benigny z Górskich Lipskiej jako odbierającej w posesyją dożywotnią od tegoż JWPana Antoniego Kożuchowskiego w dniu wybranym przez siebie takowym a przez nas w akcie wymienionym przybyły do wsi wyżej wyrażony Zaspów, Miłkowic i Strachocic oddane już w wolne zarządzanie dożywotnie JWPani Benignie Lipskiej stosownie do protokułu spisanego w dniu szóstym lipca roku bieżącego przystąpił do spisania majętności dóbr majętności tej miłkowizny, a to w ten sposób zaczynając. 
Zajazd do dworu we wsi Zaspach , są wrota ordynaryjne na biegunach drewnianych z hakami i zawiasami żelaznymi u góry z tarcic nienajgorsze… "


KLS 1834 rok- mieszkańcy dworu 

Zebrał i opracował student prawa UŁ
Bartłomiej Czyżewski

Spis osób zamieszkujących we dworze.[1]
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Stan cywilny
Pochodzenie
Wyznanie
Zawód, zajęcie
Miejsce urodzenia
Skąd przybył
Adnotacje
Mamerty Dłuski
11.05.1789r.
żonaty
szlachcic
Katolik
dziedzic
Króloherby
 
Za granicą
Benigna
1790r.
zamężna
Szlachcic
katolik
żona
Obidówek
Gzików
Za granicą
Roch Frątczak
15.08.1814r.
wolny
gminny
katolik
kuchcik
Miłkowice
Miłkowice
Do Gminy (nieczytelne) za przesiedleniem
Józef Pytliński
1796 r.
żonaty
miejski
katolik
kucharz
Sokołów
Sokolniki
Nie wiadomo gdzie
Karolina
1810 r.
Zamężna
miejski
katolik
Żona
Lututów
Sokolniki
Nie wiadomo gdzie
Józefa
1826 r.
Wolny
Miejski
katolik
Córka
Miłkowice
Sokolniki
Nie wiadomo gdzie
Edward
1827 r.
Wolny
Miejski
katolik
syn
Szorań
Sokolniki
Nie wiadomo gdzie
Leonard
1830 r.
Wolny
Szl.???
katolik
Syn
Sokolniki
Sokolniki
Nie wiadomo gdzie
Andrzej Nurowski
25.11.79r.
 
 
katolik
dzierżawca
 
 
Nie wiadomo gdzie
Paulina
79 r.
 
 
katolik
Żona
 
 
Nie wiadomo gdzie
Agnieszka
1822 r.
 
 
katolik
Córka
 
 
Nie wiadomo gdzie
Sylwester Jarociński
20.12.1797 r.
Wolny
Szlachcic
katolik
Dzierżawca
Kamienacz
Zadziew
 
Agnieszka Jarocińska
1760 r.
Wolny
Szlachcic
katolik
Przy kuzynie
Orchów
Zadziew
 
Ksawery Staniszelak
21.10.1807 r.
Wolny
Szlachcic
katolik
Lokaj
Łagiewnik
 
Nie wiadomo gdzie
Franciszka Przybylakówna
1813 r.
Wolny
Szlachcic
katolik
Dziewka
Jesionna(X.Pozn.
Grzymiszew
 
Tomasz Juszczak
02.12.1809 r.
Wolny
Szlachcic
katolik
fornal
Przedborów
??????
Przesiedlono do m.Kalisz
Roch Juszczak
23.07.1815 r.
Wolny
Szlachcic
katolik
służy
Przedborów
X. Pozn.
Przesiedlony do gminy Ludobrowie ob. kal.
Piotr Nowański
21.06.1910 r.
Żonaty
Gminny
katolik
Kucharz
Stara Huta(X.Poznan.
?????
Do gminy Kaczek Piastowych ob.kaliski
Wiktoryn Czechowicz
10.12.1758 r.
Wdowiec
Miejski
katolik
Kucharz
Mrowin X.Pozn.
Popów
Do gminy Kalinowy w ob.Woczkow???
Józef
1819 r.
Wolny
Miejski
katolik
Syn
Czarnotach X.Pozn.
Popów
Do gminy Kalinowy w ob.Woczkow???
Łucja Wilkowska
1820 r.
Wolny
Miejski
katolik
służąca
Kalisz
Kalisz
Wróciła do Kalisza
Alexy Piotrowski
1760 r.
Wdowiec
Miejski
katolik
kucharz
Sadowo
Błaszki
 
Walenty Szymański
19.02.1817 r.
Wolny
Gminny
katolik
owczarek
Wróblew
?????
Do gminy Smardzew
Józef Grodzicki
10.12.1813 r.
Wolny
Szlachcic
katolik
kucharz
Sieradz
Rzechta
Do gminy Długowieś
Walenty Skrzyński
11.02.1816 r.
Wolny
Gminny
katolik
owczarek
Sarny
Piekary
 
Tomasz Hoffman
05.12.1819 r.
Wolny
Miejski
katolik
pisarz
Sarny
Niechcianów
Do wsi Turkowice
Tomasz Antczak
09.12.1816 r.
Wolny
Gminny
katolik
fornal
Mroczki
Trebuni
Do miasta Kalisza
Kazimierz Michalski
1826 r.
Wolny
Gminny
katolik
lokaj
Szynkielów
Monicz
 
Karol Jeszmanowski
08.11.1794 r.
Wdowiec
Szlachcic
katolik
(nieczytelne)
Puniskowie
Korzenica
Wranicko
 

Właściciele i mieszkańcy dworu 

Zaspy Miłkowskie
Księga Ludności Stałej wsi Zaspy Miłkowskie (pow. turecki)
Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół Archiwum Zakrzewskich z Poddębic, Spis ludności stałej.
 
#1 dwór (karty 1 verte, 4 [nie od karty 1 verte do karty 4, tylko karta 1 verte i 4!])
Mamery Dłuski (ur. 11.05.1789 r., Króloherby; dziedzic)
Benigna (ur. 1790 r., Obidówek)
+ 27 osób


#2 folwark (karty 4 verte - 6)
Józef Wodecki (ur. 1775 r., Przyranie; następca)
Katazyna (ur. 1786 r., Brody)
+ 39 osób (m .in. Andrzej Krajewski - ekonom, ur. 1785 r. w Laskach)

#3 gorzelnia (karty 6 verte - 7)
Kazimierz Błachowicz (ur. 24.02.1763 r., Karnice; gorzelniany)
Urszula (ur. 1791 r., Karnice)
+ 3 osoby

Piotr Borecki (ur. 05.06.1791 r., Chocim; owczarz)
Maryanna (ur. 1793 r., Chocim)
+ 9 osób

#4 chałupa (karty 7 verte -
Jan Adamiak (ur. 06.11.1800 r., Miłkowice)
Ewa (ur. 1800 r., Miłkowice)
+ 9 osób

Floryan Pastuszka (ur. 02.05.1801 r., Miłkowice)
Regina (ur. 1804 r., Miłkowice)
+ 11 osób

#5 chałupa (karty 8 verte - 9)
Jan Mazurkiewicz (ur. 20.06.1770 r., Austrya)
Barbara (ur. 1781 r., Rynay)
+ 3 osoby

Katarzyna Frątczak (ur. 1798 r., Miłkowice)
+ 6 osób

Bogusław Piwko (ur. 09.05.1784 r., w Goszcz. Ślązku.)
Giertruda (ur. 1794 r., Gołuchy)
+ 12 osób

#6 chałupa (karty 10 verte - 11)
Jan Walczak (ur. 02.06.1797 r., Sucho)
Maryanna (ur. 1797 r., Dzierbotuż)
+ 3 osoby

Bartłomiej Pastuszka (ur. 24.09.1796 r., Miłkowice)
Anastazja (ur. 1793 r., Miłkowice)
+ 4 osoby

Jan Dawid (ur. 1770 r., X. Pozn.)
Józefa (ur. 1805 r., Stawiszyn)
+ 7 osób

#7 chałupa (karty 11 verte - 12)
Antoni Oleynicki (ur. 12.03.1793 r., Miłkowice)
Katarzyna (ur. 1801 r., Miłkowice)
+ 7 osób

Marcin Masla (ur. 03.10.1771 r., Zbirsk)
Konegunda (ur. 1771 r., Zbirsk)
+ 3 osoby

#8 chałupa (karty 12 verte - 13)
Paweł Karczmarek (ur. 03.08.1784 r., Miłkowice)
Małgorzata (ur. 1800 r., Miłkowice)

Felix Zsiradzan (ur. 1785 r., Miłkowice)
+ 5 osób

#9 chałupa (karty 14 verte - 15)
Józef Wisniewski (ur. 18.02. 1799 r., Miłkowice)
Wiktorya (ur.12.02.1807 r., Młyny)
+ 12 osób

Michał Chyliński (ur. 22.09.1816 r., Szczytniki)
Aniela (ur. 24.07.1807 r., Chlewo)
+ 4 osoby

#10 chałupa (karty 15 verte - 16)
Piotr Gdyński (ur. 1794 r., Grzegorzew)
Magdalena (ur. 1803 r., Grzegorzew)
+ 9 osób

Józef Kordecki (ur. 03.03.1754 r., Dobra)

Andrzej Łukeczki (11.11.1799 r., Zakrzew)
Maryanna ( ur. 1800 r., Mucznica [?])
+ 10 osób

#11 chałupa (karty 17 verte - 18)
Stanisław Adamiak (ur. 04.0.1800 r., Miłkowice)
Barbara (ur. 1806 r., Miłkowice)
+ 10 osób

#12 chałupa (karty 18 verte - 19)
Franciszek Augustyniak (ur. 09.07. 1791 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1796 r., Miłkowice)
+ 6 osób

Marcin Goralczyk (ur. 06.02.1800 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1806 r., Miłkowice)
+ 6 osób

#13 chałupa (karty 20 verte - 21)
Józef Frątczak (ur. 09.03.1794 r., Miłkowice)
Józefa (ur. 1811 r., Miłkowice)
+ 23 osoby

#14 chałupa (karty 21 verte - 22)
Mikołaj Lissowski (ur. 03.12.1803 r., Miłkowice)
Marcjanna (ur. 1807 r., Miłkowice)
+ 8 osób

Maciej Stępniak (ur. 19.02.1796 r., Miłkowice)
Zuzanna (ur. 1808 r., Miłkowice)
+ 4 osoby

Maciej Bojewski (ur. 20.01.1818 r., Turek)
+ 5 osób

#15 chałupa (karty 22 verte - 24)
Tomasz Lisowski (ur. 06.03.1808 r., Miłkowice)
Małgorzata (ur. 1810 r., Miłkowice)
+ 2 osoby

Jan Brzeziński (ur. 1794 r., Borzesice)
Łucja (ur. 13.12.1805 r., Śliwniki)
+3 osoby

Grzegorz Frątczak (ur. 06.03.1792 r., Strachocice)
Barbara (ur. 1806 r., Strachocice)
+ 4 osoby

Błażej Jeziorski (ur. 1780 r., Dobra)
Ludwika (ur. 1790 r., Lewków)
+ 6 osób

#16 chałupa (karty 24 verte - 25)
Ignacy Jendrasiak (ur. 29.01.1804 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1812 r., Miłkowice)
+ 11 osób

#17 chałupa (karty 25 verte - następna karta [brak napisanego numeru karty w księdze])
Franciszek Pastuszka (ur. 02.12.1783 r., Miłkowice)
Ewa (ur. 1803 r., Miłkowice)
+ 8 osób

Mateusz Pastuszka (ur. 04.03.1797 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1809 r., Miłkowice)
+ 3 osoby

#18 chałupa (karty wcześniejsza karta [brak napisanego numeru karty w księdze] - 26)
Antoni Ziemniaczek (ur. 19.06.1803 r., Miłkowice)
Giertruda (ur. 1806 r., Miłkowice)
+ 15 osób

 

 

Mamert Dłuski
Przesłał Piotr Tameczka 
Mamert Dłuski z kolegą pułkownikiem nieźle sobie poczynał, chyba ochrzcił trochę na siłę żydowskie dziecko… Aktu chrztu jednak nie ma w oficjalnych danych odnośnie parafii
Enoch JULIUSZ (JULIAN) KAZIMIERZ MAMERT, ur. 29 IV 1822, Kutno, zm. 11 X 1880, Paryż, działacz polit., prawnik;
http://www.wbc.poznan.pl/Content/8282/index.djvu
Metryka Juliusza Kazimierza Mamerta trojga imion Enocha, wystawiona w Miłkowicach 5 kwietnia 1825, podaje, że urodził się 29 kwietnia 1822 w Kutnie jako syn Jakuba i Felicji de Fiatów i że rodzicami chrzestnymi byli Kazimierz Dziekoński, pułkownik, i Józefa Górska, żona pułkownika, zaś świadkami: Mamertus Dłuski, pułkownik, z żoną. Parafia Miłkowice leży przy szosie Warta—Uniejów, ale akt spisany został właściwie w miejscowości Zaspy, oddalonej o kilometr. Można z dużym prawdopodobieństwem z dokumentu tego domyślić się, że chrzest odbył się w okolicznościach dramatycznych. Przyszły mąż stanu zdaje się być wyrwanym ze swego środowiska przez opiekunów, nawykłych działać ze stanowczością wojskowych, zresztą niewątpliwie za częściową przynajmniej zgodą rodziny i przez wielką dla niej życzliwość. Enochowie czyli Henchowie byli bowiem z pochodzenia Izraelitami. 


Odnalazłam także informację na stronie pobliskiego Jeziorska odnośnie Dłuskich. Dłuscy byli rodzicami chrzestnymi w pobliskiej Woli Miłkowskiej.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki)
1808-1874  

Rok 1829
Akt 67. Wólka
Przemysław Tadeusz Rembowski ur. 04.09.1829 w Woli Miłkowskiej
Ojciec: Wielmożny Franciszek Korwin Rembowski, dziedzic dóbr Wola Miłkowska, lat 52
Matka: Wielmożna Anna z Suchodolskich, lat 35
Świadkowie:
Wielmożny Ignacy Chorkowski, dziedzic dóbr Maszew, lat 24
Wielmożny Wincenty Czartkowski, dziedzic dóbr Czartki, lat 26
Chrzestni: Wielmożni Mamerty Dłuski, pułkownik wojsk polskich i Benigna z Górskich Dłuska, małżonkowie w Miłkowicach zamieszkali.

 

 
Mamert Dłuski dobra Miłkowice rok 1828

 
Kurier Warszawski 2 kwietnia 1831 "...Wszyscy nasi wojownicy należący do tej wyprawy odnznaczyli się odwagą: furażerka Pułkownika Dłuskiego jest przestrzeloną."


Kurier Warszawski nr 190  - rozkaz Dzienny 1 lipca 1831 odznaczenia i nominacje, w 4 puł. piechoty awans Dłuskiego.
Pułkownik Dłuski prowadząc do ataku pułk jazdy Lubelskiej Pułkownika Jaraczewskiego wraz z tymże, dali nowe dowody męstwa. Miłosna 28.04.1831 godz. 6 rano. Gazeta Krakowska 2 maja 1831

 Gazeta Krakowska 1831 nr 248, 14 października złożenie broni i wyjście wojska polskiegob na emigrację po upadku powstania. Wśród generałów znajduje się gen. brygady Dłuski.

Rozkaz Dzienny 6 kwietnia 1831 - Krzyżem Kawaleskim Pułku odznaczony Dłuski. Kurjer Warszawski. R.11 nr 105 18 kwietnia 1831 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja