Miłkowice woj. wielkopolskie

Wincenty Bogdański - potomkowie


Linia wywodząca się od Wincentego Bogdańskiego h.Prus 
     Opracowała Halina Studzińska 


 

Ponieważ nie mam obecnie możliwości powiększania wykresów, pocięłam na fragmenty i powiększyłam. Mam nadzieję, że teraz da się to obejrzeć dokładniej.

Szczytniki
w posiadaniu Bogdańskich

… W 1851 roku włości nabyli za 900 000 złp Lucjan i Antoni bracia Rembowscy… W osiem lat później majętność kupił od nich Wincenty Bogdański, po którego śmierci w 1861 roku Szczytniki odziedziczyły w spadku dzieci: Włodzimierz, Leontyna, Felicja i Maria Bogdańscy. Opiekę nad małoletnimi córkami sprawowała owdowiała Balbina z Wężyków Bogdańska. W następnym roku części sióstr, a także tzw. dożywocie matki wydzierżawił na sześć lat ich bratWłodzimierz. On w 1867 roku został samodzielnym dziedzicem po skupieniu na publicznej licytacji dwóch pozostałych członów dóbr należących do siostryLeontyny i Felicji (Maria zmarła w tym roku, a jej część rozdzielona została pomiędzy pozostałe rodzeństwo.) W ręku Włodzimierza Bogdańskiego włości szczytnickie były do jego śmierci w 1872 roku a następnie w spadku przeszły na dzieci  Leontynę i Włodzimierza, który samodzielnym dziedzicem był od 1884 do 1911 r. W 1911 roku podstawową część majątku kupił za 200 000 rubli Michał Szarzyński, a resztę 485 mórg tzw. ziemi poleśnej obciążonej serwitutami – za 65 000 rubli nabyli Izrael Fride i Dawid Markus
Dwór w Szczytnikach stan z  1965 roku -
Szczytniki były w posiadaniu Bogańskich w latach 1859-1911

Wiadomości prasowe 
 

 
Gazeta Warszawska 1872 nr 51
Nekrolog Włodzimierza Bogdańskiego syna Wincentego i Balbiny Bogdańskich zmarłego w 1872 roku w Szczytnikach pochowany w krypcie kościoła w Miłkowicach. Okazuje się, że miał dwójkę dzieci, a my znamy tylko Włodzimierza. Znłam już kiedyś informację, że dziedziczyli po nim także Skolimowscy, ale nie mogłam dociec kim oni są. Teraz sprawa nabiera nowego znaczenia.  

      

 

Bogdańscy w publikacji "Majątki Wielkopolski t.VI powiat Kaliski" Stanisław Małyszko
Materiały udostępniła pani Aldona Zimna - PBP Księżnica Pedagogiczna w Kaliszu ul. Nowy Świat 13

Pałac obecnie to siedziba Urzędu Gminy w Szczytnikach  
Zdjęcie przesłane przez Jana Cezarego Ejzerta


Małgorzata Majas „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach (1897-1997).”

 
 Włodzimierz Bogdański własciciel majątku Szczytniki został wybrany prezem OSP - Gazeta Kaliska 2 lipca 1903 rok

 
1844 – Wincenty Bogdański herbu Prus posesor Miłkowic poślubia Balbinę Kunegundę Wężyk zamieszkałą we wsi Rzymsko
Zawarcie związku małżeńskiego przez Wincentego Bogdańskiego posesora Miłkowic, syna Wawrzyńca Bogdańskiego herbu Prus i Bogumiły z Daneckich ur. w Karszewie, z Balbiną Kunegundą Wężyk, córką Wojciecha i Bogumiły zamieszkałych we wsi Rzymsko, urodzonej w Głuchowie, w dniu 17.05 1844 r.
1850 Tomasz Bogdański, dziedzic Miłkowic, funduje kościół z muru pruskiego, który szybko popada w ruinę. Nabożeństwa odbywają się we dworze na Zaspach.
25.05.1860 – Umiera Wincenty Bogdański właściciel dóbr Szczytnik i Bogdanowa, pochowany w grobach familijnych w Miłkowicach
(Art. nad.) Dzień 25 maja r. był dniem smutku i żałoby dla okolic Kaliskich, bo w nim rozsiały się z tym światem w 43cim roku życia ś. p. Wincenty Bogdański, właściciel dóbr Szczytnik i Bogdanowa. Zakończył on pełne cnót życie w Szczytnikach, a zwłoki jego przewiezione zostały do grabów familijnych w Miłkowicach. Tysiące obranego ludu i liczne zgromadzenie się duchowieństwa, obywateli, dla oddania mu ostatniej posługi, świadczą najwymowniej jakim  był obywatelem. Jako przez(…) życia i czynów zmarłego, poświęcam (…) jego pamięci. Nie wynosił on się swą sławą znakomitych przodków, chociażby był miał do tego niezaprzeczona prawo. Kto zechce przejrzeć krwawą kartę historyi w odsieczy Wiednia, lub długi szereg naczelników niegdyś Ziemi Wieluńskiej, znajdzie tam to nazwisko, pełne zasług w ojczyźnie. Wincenty Bogdański sądził, że chwała przodków, otyłe tylko jest naszą własnością, o ile czyny nasze są zgodne z ich czynami; że świętym obowiązkiem jest dzieci, dodawać do wieńca chwały ojców chociażby jeden liść laurowy. Spoczywający w Bogu, mimo osłabionego chorobą zdrowia, od lat przeszło dwunastu nieopuszczającą go, zostawił po sobie przykład godny naśladowania. Mimo dolegliwych cierpień wszystkie chwile życia poświęcał niezmordowanej pracy, bo był przejęty tą prawdą i poświęceniem może się na tej ziemi Bogu i ludziom wypłacić. Najlepszy mąż, ojciec, brat, przyjaciel, sąsiad, — nieporównany pan dla podwładnych i gospodarz; —podpora dla wielu sierot 
i nieszczęśliwych, których chętnie wspierał, zostawił po sobie żal szczery i powszechny. Ziemię ojców uważał on jako najdroższy skarb jego pieczy i staraniom powierzony; —poświęcał się szczerze dla niej, a obsadzenie na kolonii Bogdanów samych krajowców, pod najłagodniejszymi warunkami, zaświadczyć może o jego charakterze i sposobie myślenia. Przyjaciele i sąsiedzi stracili w nim najlepszy przykład, jak żyć na świecie potrzeba, a kraj jednego z najlepszych swych synów. 
B. J. 
7.01.1863 – Zmarła Balbina z Wężyków Bogdańska, żona Wincentego, pochowana w Miłkowicach
Gazeta Warszawska. 1863 nr 24
(Art. nad.) —z Kaliskiego. — Dwa lata ledwo upłynęło, jak na cmentarzu Miłkowskim złożone zostały zwłoki ś. p. Wincentego Bogdańskiego, dziedzica dóbr Szczytnik, a już tenże sam grób otwiera się dla przyjęcia na zawsze zwłok jego żony, ś. p. Balbiny z Wężyków Bogdańskiej, zmarłej w dobrach Miłkowice, w dniu siódmym stycznia 1863 roku. Najlepsza córka, żona, matka, nie mogąc przeżyć bolesnej straty swojego męża, ku któremu wszystkie jej myśli były zwrócone, pragnęła jak najprędzej przebyć tę ziemską pielgrzymkę i połączyć się na wieki z tym, którego tak serdecznie kochała. Bezustanne cierpienia czułej i szlachetnej duszy osłabiły ciało i sprowadziły nieuleczoną chorobę. Oddała .więc Bogu czystego ducha, a tłumy obywateli i ludu z okolicy zebranego, dla oddania ostatniej posługi świadczą, jaką była obywatelką i panią. 
Wymowny głos kapłana,, skreślił cnoty, jakiemi jaśniała i wskazał ją za przykład godny naśladowania. —Członkowie rodziny, oficyaliści i włościanie nieśli jej zwłoki na barkach swoich, na miejsce wiecznego spoczynku, i złożyli obok tej trumny, która okrywając ją żałobą, zabrała na ziemi całe jej szcEpitafium Leontyny Bogdańskiej, dziedziczki Szczytnik zmarłej w 1886 roku


 
Leontyna Bogdańska była zatem córką Wincentego Bogdańskiego  i Balbiny z Wężyków Bogdańskiej. Zmarła w 1886 roku.

 Rajsko gm. Opatówek
www.biblioteka.opatowek.pl/historia/miejscowosci-gminy/rajsko.html

Znalazłam też informację o dziedziczeniu majątku Szczytniki.
Szczytniki własność Wincentego Bogdańskiego. Prawo do majątku mają: 1, Leontyna i Włodzimierz dzieci Wincentego Bogdańskiego. 2. Z.K.J. Skulmowski

Przesłał Piotr Tameczka


 
Jest to fragment dokumentu, istnieje także  dokument z wystawiony na sprzedaż dóbr Bogdanów.
Rodzeństwo mający prawo do dziedziczenia to: Włodzimierz ur.1844 r. który te dobra przejął, Leontyna ur.1845 r. , Felicja ur. 1847 r. 

(M I>. 1313) Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Obwieszcza że z mocy wyroku Trybunału w Kaliszu w dniu 3O Września (12 Października); 1865 r. zaocznie zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów dobra Szczytniki z przyległościami z łąką Białacz w terytorium dóbr Iwanowie się znajdującą wraz z wszelkim inwentarzem żywym i martwym, z wyjątkiem gruntów do włościan należących w takiej ilości i przestrzeni, w jakiej legalnie wydzielone im zostaną.
Dobra Szczytniki z przyległościami leżące w Okręgu Kaliskim obecnie Gubernji Kaliskiej należą, prawem niepodzielnej własności do sukcesorów Wincentego i Balbiny z Wężyków zmarłych małżonków Bogdańskich i zmarłej w nieletniości Marji Bogdańskiej jako to: do Włodzimierza Wawrzyńca Tomasza trzech imion Bogdańskiego obecną sprzedaż za pośrednictwem Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu popierającego w Szczytnikach Okręgu Kaliskiem mieszkającego; Felicji Bogdańskiej nieletniej przy opiekunie swym głównym Tomaszu Bogdańskim w dobrach Miłkowice Okręgu Wartskim mieszkającej; i Leontyny Bogdańskiej panny obecnie doletniej w Szczytnikach podług księgi ludności mieszkającej czasowo w Miłkowicach Okręgu Wartskim przebywającej u byłego głównego opiekuna Tomasza Bogdańskiego.
Taksa zaprzysiężona i wyrokiem Trybunału w Kaliszu z dnia l6 (27) Czerwca 1866 r. potwierdzona daje oprócz innych takie wyjaśnienie, że budowle w dobrach Szczytniki z przyległościami są odpowiednie i w dobrym stanie.
Warunki sprzedaży ogłoszone po raz pierwszy w dniu 18 Lutego (2 Marca) 1867 r i taksa, dają o rzeczywistem położeniu dóbr dokładne poinformowanie, które w każdym czasie przejrzane być mogą w biu rze Pisarza Trybunału i u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sprzedaż popierającego.
Licytacja przygotowawcza nastąpi w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1867 r. o godzinie 4-ej z południa, na audjencji Trybunału w Kaliszu przed delegowanym Sędzią tegoż Trybunału Teodorem Walęckim.
Każdy mający chęć kupna dóbr Szczytniki z przyległościami, obok przejrzenia taksy i warunków licytacyjnych zechce na gruncie dobra obejrzeć celem przeświadczenia się o ich wartości.
Licytacja dóbr Szczytniki z przyległościami wraz z wszelkiemi inwentarzami żywemi i martwemi rozpocznie sie od sumy rsr. sto trzydzieści tysięcy, sto dwadzieścia jeden kopiejek sześćdziesiąt pięć Nr. 130.121 rs 65 kop. jako wartości przez taksę wynalezionej.
Vadium do licytacji w sumie rubli srebrnych pięć tysięcy jest postanowione.
Kalisz d. 19 Lutego (3 Marca) 1867 r.
Antoni Ruszkowski.
 

 
 Felicja Zakrzewska z d. Bogdańska
 


Felicja Zakrzewska z d. Bogdańska córka Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich
ur.09.06.1845 Zaspy dwór
 
  


Leontyna Felicja z d. Bogdańska, córka Wincentego i Balbiny Bogdańskich h. Prus żona Napoleona Zakrzewskiego h. Wyskota


Napoleon Józef Wyssogota- Zakrzewski h. Wyskota 
ur. 1830 mąż Felicji Bogdańskiej

Ślub Felicji Bogdańskiej córki Wincentego Miłkowice 1868 rok

Kurier Codzienny 13.07.1868

  

 Pałac w Poddębicach - siedziba Zakrzewskich 
Zdjęcia przesłała Krystyna Pużyńska 
Napoleon Zakrzewski mąż Felicji z d. Bogdańskiej z córką Lotką(Leontyną)

Rodryg Zakrzewski syn Napoleona


Córka Napoleona Felicja Brodnicka z 
Zakrzewskich  z córeczką Walerią HenrykąNieświastowice 
majątek Juliana męża Felicji z Zakrzewskich Brodnickiej

 
Zakrzewscy i Brodniccy
Od lewej - Napoleon Zakrzewski, Leontyna Zakrzewska, Władysław Brodnicki - poseł na sejm pruski około 1895 roku, Julian Brodnicki, Felicja Zakrzewska, Felicja Brodnicka, krewny Brodnickich

 
Unikalne wydanie „Qvo vadis”  dla Felicji Zakrzewskiej  
 
 
od kaznodziei warszawskiego ks. Wyrzykowskiego
 
 
Zdjęcia przesłane przez Krystynę Pużyńską
 
 

 
 
 
Waleria Nieżychowska z d. Brodnicka i Bolesław Nieżychowski 
rodzice Krystyny Pużyńskiej (zdjęcie z 1945 roku)

  
Waleria z Brodnickich Nieżychowska z dziećmi 1945 rok 
Zdjęcie przesłane przez Krystynę PużyńskąTablica pamiątkowa poświęcona Napoleonowi Zakrzewskiemu
 
Poddębice czerwiec 2011 rok
 


Jadwiga Skórzyńska, krewna Bogdańskich,  odsłania talbicę pamiątkową -
50-lecie OSP Poddębice


Zdjęcia i informacje o rodzinie nadesłały:
Jadwiga Skurzyńska spokrewniona z Linią Tomasza Bogdańskiego
 oraz Krystyna Pużyńska spokrewniona z linią Wincentego Bogdańskiego

 
Rajsko gm. Opatówek

www.biblioteka.opatowek.pl/historia/miejscowosci-gminy/rajsko.html

Epitafium Leontyny Bogdańskiej, dziedziczki Szczytnik zmarłej w 1886 roku


 
Leontyna Bogdańska była zatem córką Wincentego Bogdańskiego  i Balbiny z Wężyków Bogdańskiej. Zmarła w 1886 roku.  
Znalazłam też informację o dziedziczeniu majątku Szczytniki.
Szczytniki własność Wincentego Bogdańskiego. Prawo do majątku mają: 1, Leontyna i Włodzimierz dzieci Wincentego Bogdańskiego. 2. Z.K.J. Skulmowski
 
1872 roku w wieku 28 lat umiera w Szczytnikach Włodzimierz Bogdański  
Ogromny pożar w IwanowicachBogdański ze Szczytnik w komitecie pomocy. Ciekawa informacja na tematks. Kordeckiego.Obywatel ziemski Bogdański ze Szczytnik wystawia konie na jarmarku w Kaliszu.

- Kalisz, dnia 20 marca 1904
Z jarmarku. Drugi i trzeci dzień jarmarku niewiele się różni od pierwszego: deszcz i błoto na placu, kupców poważniejszych bardzo mało. Z Warszawy przyjechał p. Konopnicki, który kupił zaledwie parę koni. Z lepszych koni wymienić należy cztery klacze p. Góreckiego, które wszystkie otrzymały na wystawie medale. Pięknego ogiera oldenburskiego kupił p. Milke z Chojnego od p. Doruchowskiego ze Złotnik Małych.
We wtorek o godz. 2-ej po poł. nastąpiło rozdanie nagród, które otrzymali
Za konie wierzchowe:
Medale srebrne: pp. Wacław Niemojowski za klacz „Lorę“ i Stanisław Murzynowski za klacz „Lulę“.
Medale b r o n z o w e: pp. Wacław Niemojowski za klacz „Dorę“ i Bolesław Górecki za klacze „Dorę'* i „Iskrę".
Za konie robocze:
Medale srebrne: pp. Bolesław Górecki za klacz „Bałamutkę“ i Z. Doruchowski za klacz „Azę".
Medale bronzowe: pp. Bolesław Górecki za klacz „Sarnę", Z. Doruchowski za klacz „Hunterkę" i Feliks Radoński za klacz „Złotą".
Listy pochwalne: pp. Bolesław Górecki, Mittelstadt (2), Bogdański Włodzimierz, Kręski Kazimierz, Murzynowski St., Niemojowski W., Karłowski Ludomir (2) i Dutkowski.
N a g r od y pieniężne od Towarzystwa wyścigów konnych za prawidłową hodowdę koni: pp. Górecki Bolesław 150 rb., Mittelstadt i Stanisław Murzynowski po rb. 75, oraz Wacław Niemojowski rb. 100.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja