Miłkowice woj. wielkopolskie

Kapelan powstańczego ŻoliborzaKapelan powstańczego Żoliborza

Ksiądz prałat Józef Sieradzan (1912-1996), uczestnik powstania warszawskiego, zasłużony kapłan parafii w Choczu i Kaliszu urodził się w Miłkowicach. Za swoją działalność duszpasterska i społeczną wyróżniony był wieloma godnościami i odznaczeniami. Jego imieniem nazwano jedną z kaliskich ulic.
W dniu 4 lutego 1912 roku o godzinie 6.00 przyszedł na świat w Miłkowicach Józef Sieradzan syn Wojciecha i Anny z Zielińskich. W tym samym dniu otrzymał sakrament Chrztu Świętego. Był zdrowym dzieckiem, a tak szybki chrzest był oznaką głębokiej wiary rodziców dziecka. Józef był szóstym dzieckiem państwa Sieradzanów, którzy posiadali w Miłkowicach (gmina Ostrów Warcki, powiat turecki) gospodarstwo rolne. Będąc dzieckiem pomagał rodzicom pasąc krowy i przy innych pracach gospodarskich. W rodzinnej wsi ukończył pięć klas szkoły powszechnej. Później trafił do szkoły w Liskowie prowadzonej przez siostry służebniczki starowiejskie. Tam dokończył edukację podstawową, czyli klasy szóstą i siódmą. Rodzice docenili jego zdolności i chęć zdobywania wiedzy. Został uczniem Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Po jego ukończeniu trafił do Liceum im. Św. Piusa X we Włocławku. Tam zdał maturę. W 1935 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Piąty rok studiów zaliczył w Seminarium, w Lądzie nad Wartą. Studia ukończył w Warszawie. Egzaminy zdawał u księży profesorów: Ignacego Rudzińskiego, Józefa Iwanickiego i pallotyna Bogdana z Ołtarzewa. We wrześniu 1941 roku przyjął święcenia subdiakonatu i diakonatu z rąk ks. bp. Stanisława Galla. Święcenia kapłańskie w dniu 20 września 1941 roku udzielił mu ks. bp. Antoni Szlagowski, w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Pracę duszpasterską, ks. Józef Sieradzan rozpoczął w parafii najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Marymoncie w Warszawie. Posługiwała tam jako wikary w latach 1941-1944. Był jednocześnie prefektem średniej szkoły zawodowej na Żoliborzu. Niezależnie od tej pracy zorganizował grupę tajnego nauczania, którą przyłączył do Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, które było pod zarządem Ministerstwa Oświaty w Londynie. Sam podjął studia historyczne na Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Działał także w konspiracji Armii Krajowej pod pseudonimem ,,Marian’’. W czasie powstania warszawskiego (1944 r.) był kapelanem wojskowym Marymontu (dzielnica Warszawy) w stopniu kapitana. Był dwukrotnie ranny. Za swoje bohaterstwo został odznaczony w dniu 3 października 1941 roku Krzyżem Walecznych. W uzasadnieniu napisano: ,,Ks. Marian, kapelan najobszerniejszego rejonu II Obwodu z narażeniem życia odwiedzał rozrzucone placówki żołnierskie, został ranny i był zasypany przy niesieniu pomocy rannym, choć sam ranny w dalszym ciągu ofiarnie niósł pomoc, chorym i zasypanym’’. Po kapitulacji Żoliborza pozostał w powstańczym szpitalu. Kiedy 3 października 1944 roku szpital ewakuowano z warszawy do Tworek, udał się razem z rannymi. Pod koniec listopada 1944 roku wyjechał do Kielc. Tam z mianowania ks. bp. Czesława Kaczmarka, posługiwał od 1 grudnia 1944 roku do lutego 1945 roku, jako wikariusz w kieleckiej katedrze. Sprawował też opiekę duszpasterską w punktach wysiedlonych warszawiaków.
Kolejnym etapem posługi duszpasterskiej ks. Józefa Sieradzana był Kalisz. W okresie od 4 marca 1945 roku do 15 sierpnia 1947 roku był wikariuszem w parafii św. Mikołaja i to jedynym w całym Kaliszu. Był także prefektem do 1951 roku w kaliskim Gimnazjum Administracyjno-Handlowym. Religi uczył też w innych kaliskich szkołach średnich w tym III Ogólnokształcącej Szkole Stopnia Licealnego im. Anny Jagiellonki. W latach 1946-1950 był kierownikiem ,,Caritasu’’ w Kaliszu. Zorganizował stołówkę dla ubogich oraz świetlicę dla dzieci. Organizował kolonie dla dzieci z ubogich rodzin w podkaliskich wsiach. Założył bibliotekę, która liczyła ponad 800 woluminów. Odtworzył działalność katolickich stowarzyszeń młodzieży męskiej i żeńskiej. W latach 1947-1950 był Sekretarzem Generalnym i Asystentem Kurialnym Okręgu Kalskiego, obejmującego powiaty diecezji włocławskiej (w tym tureckiego) należące do województwa poznańskiego. W dniach 28-29 czerwca 1947 roku zorganizował zlot młodzieży, w którym uczestniczyło 3.000 członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z 50 oddziałów diecezji włocławskiej. W 1949 roku zdał egzamin proboszczowski.
W dniu 28 października 1951 roku ks. Józef sieradzan został administratorem parafii św. Andrzeja Apostoła w Choczu – powiat pleszewski. Po pięciu latach został przeniesiony do parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej – powiat włocławski. W tym czasie był wizytatorem dekanatu uniejowskiego. Odwiedził parafie: Uniejów, Boleszczyn, Niemysłów i Pęczniew. Po siedmiu miesiącach wrócił do Chocza. W ciągu 12 lat służby w tej parafii przeprowadził gruntowny remont kolegiaty. Uwieńczeniem dzieła było wykonanie trzech dzwonów ,,Andrzeja’’, ,,Marii’’ i ,,Józefa’’. W dowód uznania został w dniu 28 września 1965 roku mianowany proboszczem. W Choczu założył Dom Samotnej Matki, który po dwóch latach komunistyczne władze rozwiązały. W dniu 9 listopada 1967 roku, uzyskał w przywilej noszenia rokiety (komża z podbiciem fioletowym) i mantoletu (strój bez rękawów zakładany na komżę). Dokonania księdza Sieradzana zostały docenione. Otrzymał propozycje objęcia parafii w Ciechocinku. Sprzeciwił się temu Urząd ds. Wyznań w Bydgoszczy. W dniu 26 listopada 1968 roku ks. Sieradzan otrzymał godność kapelana papieskiego, nadaną mu przez Ojca Świętego Pawła VI.
Z dniem 1 sierpnia 1969 roku, ks. Sieradzan otrzymał nominację na wikariusza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Rypinku w Kaliszu. W 1947 roku został jej administratorem, a z dniem 24 maja 1978 roku proboszczem. Pracując tam gruntownie odnowił wnętrze kościoła i założył centralne ogrzewanie. Wykupił i urządził teren wokół świątyni i plebani. Uporządkowany został cmentarz parafialny. W latach 1975-1979 wybudował dom katechetyczny w Piwonicach (dzielnica Kalisza), gdzie mieści się obecnie kaplica. Jego staraniem wzniesiona została w latach 1981-1983 kaplica, na nowopowstałym osiedlu Zgorzynek. Służyła ona od 1 kwietnia1986 roku, jako ośrodek duszpasterski. W 1989 roku utworzona została tam nowa parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ponadto ks. Józef sprawował msze święte w kaliskim więzieniu. W latach siedemdziesiątych XX wieku był inicjatorem i animatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Kaliszu. W połowie lat osiemdziesiątych roztoczył opiekę nad Duszpasterstwem Harcerek i Harcerzy. W latach 1972-1982 był wicedziekanem dekanatu kaliskiego II. Później został dziekanem. Funkcję tą pełnił do emerytury w 1988 roku. W latach 1979-1985 był wizytatorem katechetycznym w dekanacie kaliskim I. Był też wizytatorem biskupim parafii tego dekanatu. W tej parafii otrzymał tytuł Kanonika Gremialnego Świetnej Kapituły Bazyliki Kolegiaty Kaliskiej. W dniu 3 października 1984 roku otrzymał tytuł prałata archidiakona Świetnej Kapituły Bazyliki Kolegiackiej w Kaliszu, a w dniu 3 stycznia 1986 roku Prałata Honorowego Papieskiego.
Po przejściu na emeryturę w dniu 1 lipca 1988 roku, ksiądz Józef Sieradzan zamieszkał u sióstr Miłosierdzia bożego w Kaliszu. Dla sióstr i wychowanek prowadzonego przez nie Domu Opieki nad Dziewczętami był duszpasterzem. Latem 1996 roku zastępował kapelana u sióstr karmelitanek w Niedźwiadach koło Kalisza. Często proszony był do prowadzenia parafialnych rekolekcji. Przez dwa lata był duszpasterzem w Szpitalu im. Ludwika Perzyny przy ulicy Poznańskiej w Kaliszu. W ostatnim okresie życia ks. Sieradzan doznał wylewu. Był częściowo sparaliżowany. Przeczuwając swój bliski kres, poprosił o przeniesienie ze szpitala do swojego pokoju u sióstr miłosierdzia. Zmarł w piątek 27 września 1996 roku, w godzinach porannych. Miał 84 lata. Nabożeństwo pogrzebowe w dniu 1 października 1996 roku odprawił ks. bp. Stanisław Napierała. Pochowany został na cmentarzu swojej kaliskiej parafii przy ulicy Częstochowskiej. Pamiątkowe tablice poświęcone temu wielkiemu duszpasterzowi umieszczono na kościołach św. Gotarda i narodzenia NMP w Kaliszu. W 2006 roku jego imię nadano jednej z kaliskich ulic. Jest też patronem technikum nr 4 w Kaliszu.

Ksiądz Józef Sieradzan był odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wolności w Wojnie Obronnej 1939 roku.

Autor opracowania Andrzej R. Tyczyno

Źródła: Materiały do dziejów diecezji kaliskiej Ksiądz Prałat Józef Sieradzan – Kalisz 2009, http://www.rc.fm/kulturalne/pamieci-ks-jozefa-sieradzana.html, http://www.parafia.zagorzynek.org/sub.php?id=300.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja