Miłkowice woj. wielkopolskie

Dobra ziemskie Miłkowice - archiwaArchiwum w Koninie
Zachowano w miarę możliwości oryginalną pisownię dokumentów.
Ciągłość rodzinna majątku Miłkowice.
Po Józefie Lipskim dziedziczy rodzina matki Józefa Lipskiego i Tomasz Bogdański
 

Księga Hipoteczna majątku Miłkowice tom I

Wszyscy nabyli dóbr tych w spadku po niegdy Józefie Lipskim dawniejszym Właścicielu przez Testament Jego w dniu 9. Maja, 1809 sporządzony, a w dniu 15 Kwietnia 1817 roku zapublikowany, do którego to Spadku przez Akt w Księgach Pisarza Trybunału w dniu 11 Listopada 1817 roku sporządzony przystąpili z Dobrodziejstwem prawa i inwentarza ciągniono wskutek zatwierdzenia komunikacji Hipotecznej Województwa Kaliskiego z dnia 7 Lutego 1821 roku.
1.Antoni Kożuchowski prawem własności niedzielnie.
2.Sukcesorowie Niemojowskiego Ignacego, to jest:
a)Józef Hrabia Mielżyński jako prawny nabywca Teodora Niemojewskiego z mocy kontraktu kupna i sprzedaży z dnia 13 czerwca 1818 roku.
b) Franciszka z Niemojowskich Hr. Mielżyńska
c) sukcesorowi Makarego i Ewy z Pruskich Niemojowskich Małżonków, jako to:
A) Nepomucen, Kasper, Leopold Niemojowski bracia, Józefa z Niemojowskich Skórzewska i Florentyna Niemojewska siostry między sobą rodzeni.
d) Katarzyna z Niemojowskich Zbiiewska , Stanisław Zbiiewskiego Małżonka,
3. Sukcesorowie Elżbiety z Żychlińskich Sokołowskiej, to jest:
A) Kazimierz Sokołowski
B) Dzieci po Michale Sokołowskim, to jest:
a) Jan Kanty Sokołowski
b) Józef Sokołowski
c) Katarzyna z Sokołowskich Sokołowska
 

Nieletni tomasz Bogdański dziedziczy majątek po Tomaszu Kawieckim z Morawina. 


Stronica 0siemnasta
Działo się w Kaliszu dnia ósmego kwietnia tysiąc osiemset dwudziestego trzeciego roku
W Kamcelaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego stawił się Wawrzyniec Bogdański dziedzic Dóbr Ostoi w Powiecie Piotrkowskim położonych, tamże zamieszkanie prawne obrane mający, jako Ojciec i Opiekun Syna swego nieletniego czyniący i przedstawił co następuje: Tomasz Kawiecki w dniu … zmarły w 1822 r. zmarły, przez Testament własnoręczny w dniu 1 Maja t.r. sporządzony dnia 24 Października t. r. przez Prezesa Trybunału … ogłoszony do Księgi wieczystej Dóbr Morawina pod literą Q w formie urzędowej wstawiony cały swój majątek, jaki po śmierci Jego się pozostanie i pozostał, na wyłączną własność nieletniego Tomasza Bogdańskiego syna dziś stawiającego przeznaczył i zapisał.
Wskutek Artykułu… Ks. Cywil. I z mocy Rezolucji Kancelarii Trybunału z d. 2 Listopada r. b. Stawiający jako Ojciec i Opiekun naturalny tegoż nieletniego Tomasza Bogdańskiego pod dniem 7 Listopada r.z. w posiadanie tegoż spadku jest wprowadzony jako akt przy Księdze wieczystej Dóbr Morawina pod literą Q … okazania, gdy zatem na Dobrach niniejszych tych, od zmarłego Tomasza Kawieckiego w Dziale IV pod n 5 suma jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa dukatów w … procentem po pięć od stu jest zahipotekowana, przeto stawiający wnosi, aby na zasadzie testamentu wyżej wymienionego, oraz w mocy wprowadzenia nieletniego sukcesora uniwersalnego w posiadanie spadku suma wyżej wymieniona na rzecz Jego w Księdze wieczystej dóbr niniejszych tych przeniesiona została i przepisana, i aby w wykaz hipoteczny była wciągnięta.

Wawrzyniec Bogdański ojciec Tomasza w imieniu syna wnosi o wpis do Ksiąg Hipotecznych sumy 11 182 dukatów. Tomasz Bogdański dziedziczy całość majątku Morawin po Tomaszu Kawieckim. Nie zdołałam jednak jeszcze dociec dlaczego właśnie zapisał wszystko Tomaszowi!!! Rodzina Kawieckiego odwołuje się od tego postanowienia, ale to przedstawię później.
Naniesione jest to także w testamencie Józefa Lipskiego, który swój majątek zapisał rodzinie matki, żonie zostawiając tylko dożywocie w Miłkowicach. Drugi mąż Benigny Mamerty Dłuski ani jego żona nigdy właścicielami Miłkowic nie byli. Informacje na ten temat mamy już z Archiwum w Sieradzu. 

44
Stronnica Dziewiętnasta
Dział IV … 5. 11,182 Jedenaście Tysięcy Sto Osiemdziesiąt dwa Czerwonych Złotych tu dla Tomasza Kawieckiego … służą nieletniemu Tomaszowi Bogdańskiemu, jako uniwersalnemu Jego Sukcesorowi, i zostają na zasadzie Testamentu własnoręcznego wyżej rzeczonego Tomasza Kawieckiego dnia 1 Maja 1822 sporządzonego, dnia 24 Października t.r. ogłoszonego, po wprowadzeniu Spadkobiercy w dniu 1 Listopada 1822 w posiadanie spadku na wniosek dnia 8 Kwietnia 1823 w K.W. na str. 18 uczynionego dlań przeniesiona.
Do tej czynności złożył stawiający papier stemplowany… Protokół ten podpisali
Wawrzyniec Bogdański
Bajer


Po śmierci Tomasza Kaweckiego nawet dalsi krewni garną się do spadku który przypadł Tomaszowi Bogdańskiemu. Zofia, dalsza krewna przeżyła dwóch mężów i teraz w jej imieniu syn z drugiego małżeństwa upomina się o spadek dla matki z d. Kawieckiej. 

Działo się w Kaliszu dnia Dziewiątego Czerwca Tysiąc Osiemset Dwudziestego Trzeciego Roku
W Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego stawił się Marcelli Traczkowski z mocy upoważnienia szczególnego w Akcie niżej wymienionym objętego Jmieniem i na rzecz Matki swojej Zofii z Kawieckich owdowiałej Traczkowskiej wsi Górkach Powiecie Szadkowskim do przedmiotu tego zamieszkanie Prawne obrane mający czyniący, i odwołał się do złożonego przy Księdze Wieczystej Dóbr Dębka pod literą N. Układu Urzdowego dnia 18 Stycznia r.b. pomiędzy Opiekunem nieletnigo Tomasza Bogdańskiego jako uniwersalnego Sukcesora niegdy Tomasza Kawieckiego a Sukcesorami Kolateralnych tegóż Tomasza Kawieckiego to jest Matka Stawiającego i Sukcesorami Tomasza Kawieckiego zawartego w projekcie przez Uchwałę Rady Familijnej i przez Trybunał Cywilny Województwa Kaliskiego potwierdzonego, na skutek którego między innymi ze smy 11,182 czyli 212, 458 Złotych na Dobrach Błaszkowskich Miłkowicach Gzikowie i WilczkowicTysięcy ach poprzednio dla Tomasza Kawieckiego następnie dla nieletniego Tomasza Bogdańskiego Zahipotekowanej Trzydzieści Sześć Sześćset Osiemdziesiąt Cztery Złotych … 36,648 Złorych z prowizyją po 5/100 od 1 Stycznia r.b. z pierwszej jednej Czwartej Części ogólnego Kapitału podług Uchwały … wypowiedzieć się mogący na rzecz i własność Zofii Truszkowskiej primo voto Jackowskiej teraz owdowiałej Truszkowskiej stawiającego Matki wydzielone i udostępnione zostały – Stawiający układ takowy w swey Osnowie rekomendując żąda aby suma… 36,684 Zp. Na Imię Nabywczyni w Księdze Wieczystej przeniesiona została i aby do Wykazu Hipotecznego zaciągnąć –
Dział IV do nr. 536,684 Zp. Trzydzieści Sześć Tysięcy Sześćset Osiemdziesiąt Cztery Złotych Polskich z procentem po 5/100 od dnia 1 Stycznia 1823 rachujc z pierwszej Części ogólnego kapitału..
………………………………………………………………………………………………………….

Ścieśnienie własności, ciężary wieczyste i służebności
3. Dożywotnie użytkowanie tych Dóbr służy Benignie z Górskich primo voto Józefa Lipskiego sekundo Mamertego Dłuskiego z testamentu Józefa Lipskiego powyżej w tytule pierwszym opisanego.
Ostrzeżenie względem sumy 100.000 Złp. z procentem w d. 18 czerwca 1832 r. przez Skarb Publiczny Królestwa Polskiego … zapisane tu na prawie Dożywocia dla Benigny Dłuskiej … z mocy Wyroku …Trybunału Kaliskiego 31 Grudnia/12 stycznia 1837/8 oraz wniosku w KW na str.83 uczynioną wzmianką iż ciąży także sumą 22.062 Zp. 15 gr. pod nr 2 i 100.000 zp. tę ostatnią sposobem ostrzeżenia pod nr.5 w dziale IV na Dobrach Dziebentowie dla Tejże Dłuskiej lokowanych.
… 1/13 marca 1838
Ma także zapis sumy na wsi  Chwalęcice…
Benigna Dłuska ciągle dochodzi swoich praw w sądzie!

- Wawrzyniec Bogdański sprzedał dobra Kotowice i Mirów w powiecie Lelowskim woj. Krakowskim za sumę 120.000 Zp. i ulokował je w 1837 roku na dobrach Miłkowickich, które dziedziczył jego syn Tomasz Bogdański.
 
Strona 0siemdziesiąta pierwsza
Działo się to Dnia Dwudziestego szóstego Października/ Listopada Tysiąc osiemset trzydziestego siódmego roku – 40 W Kancelaryi Ziemiańskiej, Guberni Kaliskiej stawił się Wawrzyniec Bogdański właściciel Dóbr Śladków w Powiecie Zgierskim Guberni Mazowieckiej posiadanych zamieszkanie prawne do tego Aktu tychże sobie obierający, który składając pokazaniu głównego Wyciągu w Kopi Wierzytelnej pod N.13 Kontrakt w mieście Zgierzu w Guberni Mazowieckiej przed Rejentem Stokowskim d.6/18 Lipca r.b.
... między Stawiającym Tomaszem Bogdańskim synem Jego z drugiej strony zawarty, przez którego Tenże Tomasz Bogdański na …Kapitału 120,000 Zpl. jako … szacunku ze sprzedaży Dóbr Kotwic i Mirowa w Powiecie Lelowskim Guberni Krakowskiej położonych pochodzącego ustąpił temuż stawiającemu sumy na Dobrach Miłkowskich w Powiecie Wartskim leżących niniejszą KW. objętych a mianowicie 21,000 Zp. Od 4 …. I 30.000 Zp. … w dziale Hipotecznym jako 63,000 Zp. … z pierwszeństwem przed… z kapitału 11,182 Dukatów na tychże samych Dobrach Miłkowicach s Dziale IV pod Nr. 5 lokowanego na Dobrach Miasta Błaszki z przyległościami, Gzikowie i Wilczkowicach w tymże powiecie Wartskim sygnowanych bezpieczeństwo rozciągającego , … na zasadzie takowoż Aktu udzielonego sobie w nim upoważnienia sumy wyżej wyrażone ...
27 czerwca/9 lipca 1838 r.
przed Piotrem Sżubarskim Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej Guberni Kaliskiej w Kaliszu:
... Aktem stawiającemu tu Tomaszowi Bogdańskiemu Synowi jego, … a to wraz z procentem 5/100 od Św. Jana roku bieżącego rachując , i zezwala na to, aby wzwyż powierzona suma .. 12.000 Zp. z trzech pomniejszych wierzytelności: 21,000 – abowo i 63000 zp. składająca się w właściwych K.W. na osobę jego nabywcy przeniesiona została – przyznając … Wawrzyniec Bogdański odebranie od akcjonariusza owego całkowitej waluty za zbycie prawa tego; z niej Go uroczyście kwituje wszelkich w tym względzie czynienia jakowych … uroczyście się zrzeka. – Tomasz Bogdański oświadcza, że nabycie sumy w zupełności przyjmuje i akceptuje… 

Tomasz Bogdański prawem własności posiada:
kupił takowe na licytacji publicznej w Trybunale Kaliskim w drodze przymuszonego wywłaszczenia przeciwko poprzednim właścicielom sukcesorom Józefa Lipskiego o dbytej za sumę złotych po trzykroć trzydzieści jeden tysięcy w listach zastawnych tytułem zatem dziedzictwa tychże na rzecz tegoż Tomasza Bogdańskiego wskutek wyroku Rewindykacyjnego Trybunału Kaliskiego dnia 10/22 grudnia 1841 roku zapadłego i prawomocnego i wniosku 8/20 lipca 1844 roku w K.W. na str. 124 uczynionego tudzież Decyzji wyd. hip. z dnia 13/25 …

Rewindykacja - 1. «odzyskiwanie utraconej własności lub prawa do czegoś na drodze sądowej» 2,«żądanie zwrotu własności lub przywrócenia utraconych praw»


Tomasz Bogdański miał w planach przyłączenie do swoich dóbr Głuchowa
, ten zamiar się jednak nie powiódł. 

Strona Setna trzydziesta trzecia 65.
Działo się w Kaliszu dnia Dziewiętnastego / trzydziestego pierwszego października tysiąc osiemset czterdziestego piątego roku. –
Przed Józefem Białobrzeskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście Kaliszu pod liczbą 55. Zamieszkałym stawił się osobiście Tomasz Bogdański dziedzic dóbr Miłkowice z okręgu Wartskim położonych w tychże dobrach zamieszkały a zamieszkanie prawne w Głuchowie aktu obierający który będąc z osoby swej Rejentowi znany jako przy akcie dnia dzisiejszego w księdze wieczystej Głuchowa na str. 65. znanym … do działań urzędowych zdolny w obecności świadków, prawne przymioty mających, w końcu wyrażonych, zeznał akt tej osnowy: -
W wykonaniu kontraktu kupna i przedaży o dobra Głuchów w księdze wieczystej tychże dóbr przed podpisanym Rejentem między zeznającym a Honoratą z Pstrokońskich Cielecką zawartego, stawiający zapisuje niniejszym dla Tejże Honoraty Cieleckiej … do wysokości RS. 4,500 w tym sposobie, … sumy szacunkowej Sto siedemdzisiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 11 groszy czyli Rubli Sr. 26,297 kop1/2 za dobra Głuchów Honoracie Cieleckiej od stawiającego należnej się w terminach oznaczonych mianowicie w dniu 28 czerwca/10 lipca 1846 roku złotych dziewięćdziesiąt tysięcy czyli Rubli Sr. 13,500 bez procentu, a w dniu 12/24 czerwca1847r. złotych osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście gr.11 czyli Rubli 12,797 kop.1/2 z procentem po pięć od sta od dnia 12/24 Czerwca 1846 r. liczyć się winnym nie zapłacił, a skutkiem tego kontrakt kupna i sprzedaży o dobra Głuchów zawarty rozwiązał się, więc w takim razie tytułem szkód i utraconych korzyści bez ich obliczania i ustanawiania, obowiązuje się stawiający Bogdański zapłacić Honoracie Cieleckiej pod egzekucją z aktu tego podobną, ażeby … ta na dobrach Miłkowicach jego dziedzicznych zahipotekowana była – projektując w tym celu do wykazania treść taką -
Dział IV Nr. 17
30,000 Zp.czyli RS. 4500 właściciel dóbr tych Tomasz Bogdański zapisał jako … dla Honoraty Cieleckiej…

Rozwiązanie umowy, Tomasz Bogdański nie dotrzymał warunków zapisanych w dokumencie.
 


Rzymsko przechodzi na własność Tomasza Bogdańskiego. 
W roku 1871 dokupił majątek w Wilczkowie.

Dobra Rzymsko dziedziczone przez córki Mariannę i Albinę po śmierci Bogumiły Wężyk (1850r.) , nabywa w 1851 roku Tomasz Bogdański. Stwierdza się ten fakt w dokumencie sprzedaży lasów w Rzymsku,

 

Po śmierci Tomasza Bogdańskiego na mocy testametu 1874 r. dobra przechodzą na potomstwo - Stanisława, Mariannę i Stefanię 

14/16 Lipca 1874
Posiadają Stanisław, Maryja, Stefania rodzeństwo Bogdańscy
Prawem własności dziedziczyli takowe w spadku po swym ojcu Tomaszu Bogdańskim poprzednim dóbr tych właścicielu. Co tu po zgonie legat Tomasza Bogdańskiego z mocy protokułu regulacji otwartego po nim spadku w dniu 7/16 Lipca 1874 r. w KW na stronie 257 sporządzonego spisano z tą wzmianką, że spadkodawca Tomasz Bogdański dobra te nabył na licytacji w Trybunale Cywilnym Kaliskim dnia 10/22 grudnia 1841 roku w drodze wywłaszczenia przeciwko dawniejszym właścicielom SP-om odbytej za sumę złp. 331 000 czyli Rubli w sr. czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt – 49 650 RS.
Wciągniono z mocy Decyzji WH. z dnia 5/17 Lipca 1874 roku.
Podpis nieczytelny

Marya Bogdańska Posiada
prawne własności kupiła na licytacji publicznej w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na drodze działów dopełnionej za sumę rubli srebrem sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć – 159.406 Rs. i tytuł własności tu się na jej imię wskutek wyroku rewindykacyjnego dnia 15/27 Czerwca 1876 i … dnia 30 Czerwca i 12 Lipca … w KW na stronę 269 uczynionego 

Nie ma pełnego kompletu dokumentów, ale podobne wpisy były także dla innych osób. Nie wiadomo, czy taka była wartość majątku dziedziczonego, czy znowu trzeba było ją wykupić. Żyła przecież jeszcze żona, nie mam jednak informacji jaka część majątku jej przypadła, czy może miała wydzielony swój  majątek.

Ścieśnienie własności, ciężary wieczyste i służebności
Powinności dworu na rzecz kościoła
100. Sto Złotych polskich tudziesz Dwanaście Wierteli Zboża z folwarku, i dwanaście z Gminy Miłkowickiej opłaca się, … co rocznie dziesięciny Kościołowi w Miłkowicach.


Niektóre powinności dworu wobec chłopów 

Prawo łowienia ryb dla mieszkańców Zasp Miłkowskich w miejscach gdzie grunty wiejskie dotykają rzeki Warty.

Chłopi mają prawo zbierać w lesie raz w tygodniu suche gałęzie w ilości takiej, aby mogli wynieść je w płachcie na plecach z lasu, mają też prawo wypasać bydło w określonej ilości. 
  
Dobra ziemskie
Miłkowice
Strachocice, Zaspy Miłkowskie, młyny Strachockie
w Powiecie Wartskim Obwodzie i Województwie Kaliskiem położone
Na mocy Najwyższego Ukazu Najjaśniejszego Pana z dnia 19 Lutego – 2 Marca 1864r. i postanowienia Komissyi Likwidacyjnej z Dnia 9/21 Marca 1868 r. N- 6.761 na Własność Włościan w Dobrach tych osiadłych, następujące przestrzenie gruntu przeszły, a mianowicie wwsi Miłkowice morg 249. pręt 43, wwsi Zaspy Miłkowskie morg 179. pręt 43, wwsi Młyny Strachockie morg 228. pręt 230, i wwsi Strachocice mórg. 234. pręt 75. Co się tu zmocy aktu w K.W. Dnia 23 Kwietnia/ 5 Maja 1868 r. w K.W. na stronie 2016 sporządzonego zapisuje. …
 

To nie był majątek łatwy do prowadzenia, Tomasz Bogdański był częstym gościem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu. Pozostałe dokumenty to zaciągane pożyczki, spłacanie ich, przesuwanie terminów płatności. Nie wnosi to nic istotnego do losów majątku, więc nie będę ich przytaczać. Mamy już jasny obraz tego, kto był właścicielem majątku.


Tomasz Kawiecki
Akta dotyczące majątku Miłkowice znajdują się w archiwum w Sieradzu. Miłkowice należały do ziemi sieradzkiej. Akta w Koninie dotyczą lat od powstania styczniowego, a dokumenty wcześniejsze, to tylko odwołania. Odnośnie Tomasza Kawieckiego, który niewątpliwie był spokrewniony z rodziną matki Józefa Lipskiego nie mam innych informacji, jak tylko te, które są wymienione w dokumentach. Parafia Morawin ma akta USC dopiero od 1874 roku. Nie mam aktu zgonu Tomasza, a to by trochę wyjaśniło. Nie ma też pewności czy mieszkał w Morawinie. 
  Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX wiek - naniesiono Tomasza Kawieckiego na podstawie tych samych źródeł które posiadamy.
 

8.Antoni łowczy dobrzyński & 1767 Krzynowłoga Mała, Agnieszka Niwska † 1792,

c. Michała i Marianny Kwiatkowskiej, 1v.1751 Mateusz Kawiecki komornik sieradzki.

              A.Zofia & Jan Jackowski, posesor Balina, s. Jana i Apoloni Wyszławskiej,

2v. Bartłomiej Bończa Truszkowski 1767-1807, (Kobyłecki 1823 a.86)

              B.Tomasz † a.1822, bpt., dz. Morawina w kaliskim,  (Bajer 1822 a.253)      

Majątki Wielkopolskie tom VI Powiat Kaliski
Kosmów str.89
W 1746 podkomorzy koronny Hieronim (Poniński) swoją część … sprzedał komornikowi ziemskiemu sieradzkiemu Mateuszowi Kawieckiemu. Później, co najmniej do 1756 trzymał Antoni Kawiecki. W 1781 ich część przeszła w ręce Salomei z Kawieckich Bogdańskiej i owdowiałej Franciszki Dąbrowskiej. One w 1787 odsprzedały swoje działy Antoniemu Kawieckiemu.
Kuszyn str.105
Dobra kupuje Antoni Kawiecki łowczy dobrzyński w 1767 roku, dwa lata później w zastawie miał je Michał Bogdański, dobra w1909 przeszły w ręce małoletnich Kawieckich nad którymi opiekę sprawował Antoni Kożuchowski i Józef Korytkowski. Później samodzielnym właścicielem do 1830 roku był Józef Kawiecki.
Morawin str.126
W 1805 roku właścicielem Morawina został Franciszek Garczyński pułkownik wojsk polskich. Po śmierci Franciszka, a później w 1812 roku jego żony Katarzyny spadkobiercami zostały ich dzieci pod opieką stryja Stefana Garczyńskiego. W 1828 roku podupadłe włości nabyła Ewa z Pruskich wdowa po Makarym Niemojowskim i w 1842 roku sprzedała je Józefie z Niemojowskich Skórzewskiej.

W dostępnych mi dziejach majątku Morawin nie ma nawet wzmianki o Tomaszu Kawieckim. Wymienione jednak osoby przy poszczególnych majątkach są nam znane. Są to spadkobiercy majątku Józefa Lipskiego.
1.Antoni Kożuchowski prawem własności niedzielnie.
2.Sukcesorowie Niemojowskiego Ignacego, to jest:
a)Józef Hrabia Mielżyński jako prawny nabywca Teodora Niemojowskiego z mocy kontraktu kupna i sprzedaży z dnia 13 czerwca 1818 roku.
b) Franciszka z Niemojowskich Hr. Mielżyńska
c) sukcesorowi Makarego i Ewy z Pruskich Niemojowskich Małżonków, jako to:
A) Nepomucen, Kasper, Leopold Niemojewski bracia, Józefa z Niemojowskich Skórzewska i Florentyna Niemojewska siostry między sobą rodzeni.


 Polski SłownikBiograficzno Genealogiczny 

Synem Marcina i Anny Kawieckich jest Tomasz.
• MARCIN z Kawięcina (Kawiecina) Kawiecki (ok. 1740-ok. 1787), s. Klemensa i Anny Wierzchleyskiej, dziedzic dóbr Charbice Dolne w pow. łęczyckim i Bratkowa (AGZ Kalisz); 1ż. Anna Marianna Sczaniecka h. Osoria (ok. 1740-p. 1787); dzieci: Jan, Marianna, Józef, Wiktoria, Franciszka, Tomasz, Salomea, Antoni; 2ż. (1786) Róża Kurcewska h. Szreniawa odm. (ok. 1760-7 XII 1798), c. Józefa z Komorza, później księdza i dziekana kolegiaty w Choczu, i Wiktorii Nowowiejskiej; zm. Zduńska Wola; 2v. żona Antoniego Złotnickiego (ok. 1750-po 1787), s. Feliksa i Barbary Masłowskiej, stolnika buskiego.

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja