Miłkowice woj. wielkopolskie

Rzymsko

Rzymsko
Rzymsko – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie DobraW latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego.
  

Sołectwo Rzymsko 


Sołectwo składa się z dwóch wsi: Rzymska i Dąbrowy zwanej też Dąbrówką. Pierwszą z nich zamieszkuje około 140 osób, drugą 190. W sumie powierzchnia sołectwa leżącego na skrzyżowaniu drogi krajowej Turek-Sieradz i wojewódzkiej Kalisz-Poddębice wynosi 677,75 hektara. Etymologia nazw obu wsi wydaje się oczywista. Pierwsza nawiązuje do świętego miasta, a druga do lasu dębowego.

Dzisiejszy obraz wsi
Choć nadal jest to teren typowo rolniczy, to coraz większą rolę odgrywa tutaj turystyka. Nadal funkcjonuje tutaj zajazd ,,Zapiecek'' będący jedynym całorocznym hotelem w gminie Dobra. Na terenie wsi jest też stacja paliw. W budynku szkolnym co pewien czas uruchamiane jest przedszkole. Nadal działa Ochotnicza Straż Pożarna.

                      


Współtwórca strony milkowice.pl.tl

Ryszard Kucharski
ze swoim pomocnikiem wnukiem Gracjankiem
mieszkaniec Rzymska
technik budowlany – pracował przy budowie zbiornika Jeziorsko, 
obecnie właściciel gospodarstwa rolno-ogrodniczego.

Dziękuję serdecznie za aktywną współpracę.
 
 
Rzymsko
Zdjęcie, mapy i objaśnienie przesłane przez Ryszarda Kucharskiego

   
 
 Mapa z 1800 roku – Rzymsko i okolice
Na mapie występuje nazwa Rzymsk. Rzymsk Stary to folwark, który należał najpierw do Wężyków, a później Bogdańskich.


   
Rzymsko i okolice w okresie międzywojennym
 
Rzymsko BG powstało z połączenia Kolonii Rzymska B i Kolonii Rzymska G (dzisiaj odrębne sołectwo) , Kolonia Rzymsko A (obecnie nie ma tam zabudowań ) i Kolonia Rzymsko D należą teraz do Ostrówka.
 
Rzymsko - szkoła
Zdjęcia przesłał Ryszard Kucharski

Rok 1955-57 - p. Ciechanowska z swoimi uczniami na placu szkolnym w Rzymsku.
 

Uczniowie i nauczyciele szkoły w Rzymsku na tle starego, przedwojennego budynku
rok 1972.

Po prawej stronie zdjęcia kierownik p. Józef Owczarek, pośrodku w okularach p. Siwek, obecnie Kucharska .
 

Uczniowie i nauczyciele szkoły w Rzymsku rok 1968 
Nauczyciele: po lewej p. Kołaczkowska i p. Ciepłucha, po prawej p. Szymańska, w środku kierownik szkoły p. Owczarek
  

Harcerze  drużyny ZHP w Rzymsku. Warta przy maszcie sztandarowym przed nowo budowaną remizą 1967 rok - pierwszy z prawej Eugieniusz Walczak, w środku Tadeusz Kucharski, na lewo  Ryszard KucharskiHarcerze przed szkołą w Rzymsku.  Drużynę założyła i prowadziła dh, Stanisława Kołaczkowska
Szkolna wycieczka szkoła Rzymsko 1965 lub 1966 rok, 
druga od prawej- wieloletnia nauczycielka i kierowniczka szkoły w Rzymsku p. Maria Ciechanowska, pośrodku z dzieckiem nauczycielka p. Bończyk
 Ryszard Kucharski

Wspólna wycieczka szkolna  uczniów szkoły Strachocice, Rzymsko i Dąbrowa do Warszawy rok 1959 lub 1960.
(informacja odnośnie miejsca i daty wycieczki p. Halina Miller)

W Rzymsku w  czasie, kiedy odbyła się wycieczka,  nie było jeszcze 4-klasówki. 
Z historii szkoły - W 1936 rokuW Rzymsku  była szkoła 4-klasowa,  nauczycielką była pani Durys. Plac pod budowę szkoły przekazał pan Kałużny, który w 1919  roku akupił tzw. Folwark Rzymsko Jelno.
 

Wiatrak - właściciel Bajerski
Fragment wiatraka należącego do p. Bajerskiego. Wiatrak  już nie istnieje.

Wiatrak p. Bajerskiego, wtedy zachowany jeszcze, ale już nieczynny.
Zdjęcie przesłał Ryszard Kucharski
milkowice.pl.tl/Rzymsko.htm

Wiatrak w Rzymsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku

Strażacy przed starą remizą OSP w Rzymsku (lata trzydzieste XX w)
Pierwszy od prawej strony - Władysław Grzelczak naczelnik OSP Rzymsko, pośrodku zdjęcia w ubraniach cywilnych stoją: Józef Bajerski, po jego prawej stronie Andrzej Białek- dziadek żony p. Ryszarda Kucharskiego, po lewej Ignacy Michalak.
Zdjęcia przesłane przez Ryszarda Kucharskiego
Budowa remizy strażackiej w Rzymsku - wmurowanie aktu erekcyjnego rok 1967. Na zdjęciu: Od lewej: OSP Strachocice p. Klimczak, prezes OSP w Rzymsku p. Kęska, sekretarz gminy w Dobrej Józef Wojciechowski, przemawia prezes OSP w Dobrej Roman Szymański
W roku 1960 nastąpiły zmiany w zarządzie straży. Tym razem druhowie strażacy wybrali na stanowisko prezesa Józefa Kęskę, a na stanowiskonaczelnika Józefa Jagiełłę. Nowy zarząd rozpoczął prace budowlane przy wznoszeniu remizy powołując wcześniej komitet budowy z Tadeuszem Kucharskim na czele. Budowa posuwała się dość szybko, co pozwoliło ukończyć ją w 1969 roku
.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku
jest jedną ze starszych jednostek strażackich w gminie Dobra. Jej początki sięgają roku 1919, kiedy to Antoni Rogala, Stanisław Bednarek oraz Józef Urbaniak postanowili powołać do życia wspólną straż dla Rzymska i Ostrówka.
Już na pierwszym zebraniu wybrano władze jednostki w osobach: Józefa Kałużnego-prezesa oraz Antoniego Rogale na stanowisku naczelnika. Pierwsze kroki podjęte przez zarząd polegały na zebraniu funduszy na zakup podstawowego wyposażenia drużyny. Wkrótce okazało się jednak, iż jedna jednostka łączona dla dwóch miejscowości nie sprawdza się. W związku z tym, po 9 latach działalności druhów strażaków, nastąpił podział straży na dwie odrębne jednostki: OSP Ostrówek i OSP Rzymsko wieś. Podział ten wymusił w obu jednostkach przeprowadzenie nowych wyborów do władz. W OSP w Rzymsku prezesem został wybrany Bolesław Ochocki, a naczelnikiem Władysław Grzelczak. Po krótkim okresie działalności, w składzie zarządu utworzono nowe stanowisko, a mianowicie powołano zastępcę naczelnika w osobie Tomasza Tomczaka. W latach 1931-1936 pojawił się vakat na stanowisku naczelnika z powodu wyjazdu Władysława Grzelaka do Francji „za chlebem". Jednak po powrocie, ponownie objął on swoje stanowisko. Od 1936 roku nowym prezesem jednostki został Józef Bajerski. Kolejni prezesi i naczelnicy podejmowali starania o pozyskanie funduszy niezbędnych do dokonania następnych zakupów sprzętu podstawowego wyposażenia dla druhów strażaków.
Ogromnym sukcesem okazała się budowa pierwszej w historii jednostki strażnicy o konstrukcji drewnianej. Budowa mogła być zrealizowana dzięki ogromnej pomocy miejscowej społeczności i samych strażaków. Nowy obiekt poprawił warunki bytowe jednostki, która od tego czasu, dysponując własną remizą, mogła właściwie przechowywać swój sprzęt i wyposażenie bojowe.

Z wybuchem II wojny światowej i zajęciem ziem polskich przez okupantów niemieckich, działalność jednostek straży uległa zmianie. Nowe władze znacznie ograniczyły funkcjonowanie jednostki, sprawując nad nią nadzór. Doszło także do wielu zmian personalnych. Jednak druhowie nadal pełnili swoje funkcje, a niektórzy prowadzili nawet działalność konspiracyjną. W czasie okupacji to właśnie strażacy dysponowali ukrytym radioodbiorni¬kiem, dzięki któremu cała lokalna społeczność mogła śledzić wydarzenia na frontach II wojny światowej.
Po zakończeniu wojny nastąpiło powolne odbudowywanie się jednostki w Rzymsku. Dopiero w 1957 roku druhowie strażacy zwołali walne zebranie, na którym wybrano nowy zarząd jednostki. Prezesem został Bolesław Laskowski, a naczelnikiem Józef Kucharski.

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął zarząd, była budowa nowej remizy. Krok ten był podyktowany złym stanem technicznym starej, drewnianej remizy, którą trzeba było gruntownie remontować. Stary obiekt był niezbyt duży, a drużyna stale się powiększała. Należało, więc myśleć o zaspokojeniu potrzeb straży na przyszłość. Po wielu trudnościach udało się zakupić nową działkę, rozpoczęto także zbiórkę funduszy, zakup materiałów budowlanych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji budowlanej.
W roku 1960 nastąpiły zmiany w zarządzie straży. Tym razem druhowie strażacy wybrali na stanowisko prezesa Józefa Kęskę, a na stanowisko naczelnika Józefa Jagiełłę. Nowy zarząd rozpoczął prace budowlane przy wznoszeniu remizy powołując wcześniej komitet budowy z Tadeuszem Kucharskim na czele. Budowa posuwała się dość szybko, co pozwoliło ukończyć ją w 1969 roku.
Uroczystość przekazania remizy do użytku jednostce skupiła wiele osób, które były zaangażowane przy budowie, także miejscową społeczność, dla której remiza miała stać się centrum życia oświatowo-kulturalnego.
W 1976 roku odbyły się nowe wybory do władz straży. Druhowie wybrali kolejny zarząd, w którego skład weszli m.in.: Józef Buda jako prezes oraz Józef Jagiełło jako naczelnik. Na barki tego zarządu spadł obowiązek przygotowania uroczystości 50-lecia jednostki. Przez półwiecze z roku na rok jednostka rozrastała się i mogła pochwalić się wieloma nowymi, członkami straży, zasilającymi szeregi żeńskiej i męskiej drużyny młodzieżowej. Obie one odnosiły duże sukcesy w zawodach strażackich na szczeblu gminnym i rejonowym. Ponadto sukcesem jednostki była budowa nowej remizy oraz zakupy poczynione dzięki prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej. Strażacy wykonywali w tym okresie swoje obowiązki statutowe, nie zapominając o uczestnictwie w życiu sołectwa.

Lata osiemdziesiąte to okres wytężonych prac remontowych i modernizacyjnych w remizie. W tym czasie zmodernizowano zaplecze, urządzono garaż na sprzęt gaśniczy oraz doprowadzono wodę do obiektu. W dalszych latach dokonano remontu dachu, założono nowy dach nad garażem oraz zainstalowano syrenę alarmową, ogrodzono i oświetlono plac przy remizie. Prace te były możliwe dzięki ofiarności wszystkich druhów, którzy nie tylko przystąpili do pracy, ale także poświęcili często swój materiał i fundusze na ten cel.

W 1987 roku w kolejnych wyborach do władz jednostki prezesem został wybrany Józef Buda, wiceprezesem Mieczysław Gruchot, funkcję naczelnika powierzono Ireneuszowi Rosiakowi, a zastępcą naczelnika mianowano Józefa Jagiełłę.

Rok 1995 był szczególny w życiu jednostki. Wówczas bowiem dzięki wytężonej pomocy mieszkańców wsi Rzymsko, Dąbrowy i Rzymsko BG jednostka dokonała zakupu pierwszego samochodu na użytek straży. Był to pojazd marki Żuk, który po remoncie i malowaniu został przekazany druhom 20 sierpnia 1995 roku. Samochód eksploatowany jest po dzień dzisiejszy.

W 2002 roku zarząd, w którego składzie nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika, którym teraz został Mikołaj Kośla, dokonał zakupu mundurów bojowych dla członków drużyny, a także dla drużyn młodzieżowych. Było to możliwe dzięki pomocy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, który sfinansował ten zakup. W kolejnym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku obchodziła 75-lecie istnienia. Jubileusz stał się świętem, w którym uczestniczyła cała lokalna społeczność oraz duża grupa zaproszonych gości i delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek.

W 2006 roku dokonano kolejnych wyborów do zarządu jednostki. Tym razem w wyniku wyborów stanowisko prezesa otrzymał Mariusz Musialik, wiceprezesem wybrano Andrzeja Kosa, a naczelnikiem pozostał Mikołaj Kośla. Nowy zarząd dokonał rejestracji jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu, tym samym stając się stowarzyszeniem. W roku następnym przystąpiono do prac remontowych w remizie polegających na wymianie podłogi, wzmocnieniu konstrukcji dachowej, malowaniu ścian i wymianie drzwi.

OSP w Rzymsku, wykonując swoje obowiązki wynikające ze statutu, zawsze znajdowała i znajduje czas, aby czynnie włączać się w organizację i uczestnictwo rożnego rodzaju gminnych uroczystości związanych ze świętami państwowymi czy kościelnymi.

Ponadto, dzięki dobrze zorganizowanej pracy z młodzieżą, jednostka w Rzymsku może pochwalić się sukcesami żeńskiej i męskiej młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz sukcesami drużyny seniorów. Jednostka wraz z remizą stanowi centrum życia kulturalno-oświatowego dla miejscowej społeczności. Prowadzi także działalność zarobkową. Zebrane fundusze pozwalają na pokrycie kosztów dokonywanych zakupów.
Źródło:
"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"-
Bartosz Stachowiak


Zdjęcia przesłał Ryszard Kucharski 
Dąbrowa rok 1969-70 skrzyżowanie z drogą na Kalisz [ obecnie rondo i droga na wprost na zaporę zbiornika ] w oddali drewniany domek p. Stanisława Kaczmarka w którym był sklep w okresie przedwojennym i jeszcze kilka lat po wojnie. W czasie budowy drogi do zapory Skęczniew dom został rozebrany .

Popularne w latach 70-tych przeciąganie liny. Turniej wsi w Rzymsku - na zdjęciu drużyna Rzymska, pierwszy Bogdan Rogalski , dalej Henryk Bodlak.
 

 Znajdował się tutaj dwór będący najpierw własnością Wężyków, na skutek koligacji rodzinnych stał się częścią majątku Bogdańskich. 


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 1880 - 1914  Rzymsko

Hebarz Szlachty Sieradzkiej z XIX wieku - Elżbieta Nejman

RZYMSKO
par. Miłkowice, p. turecki, 
w 1783 roku Jana Kobielskiego sędziego sieradzkiego. Ma 15 domów a wraz z wsiami Dąbrowa i Ostrówek 270 mieszkańców. W 1885 roku dobra folwark Rzymsko i Ostrówek miały powierzchnię 2253 mg. W 1912 r. wieś i folwark maja 2056 mg, władają nimi uwłaszczeni 
włościanie, Bosak i Dancyngier. (SGKP t.10, s.170, Strachowski 1813 s.299-302, PGkal.),
 

 Dwór na zdjęciu znajdował się w Rzymsku. Znamy dwór w Wilczkowie, w Miłkowicach był to budynek piętrowy, innych dworów w majątku Bogdańskich nie było.   Rzymsko należało do parafii Miłkowice.
Zdjęcie przekazane przez Marcina Temlera prawnuka Heleny Bogdańskiej.

 Dwór w Rzymsku.
Była to siedziba Wężyków, a póżniej, gdy Miłkowice przejęła siostra Maria Gołembowska vel hrabina Ostroróg Sadowska, Stanisława BogdańskiegoW tym dworku zmarła Maria Bogdańska fundatorka kościoła w Miłkowicach.  Przed rokiem 1909 majątek był już sprzedany i nie należał do Bogdańskich. 
 Wywiad  i mapka przesłane przez Ryszarda Kucharskiego
Informacje zebrane na podstawie wywiadu z p. Razniecką: 
Pani Razniecka, córka p. Michalak a wnuczka p. Czajki, przekazała informacje, że jej dziadek - p.Czajka, w majątku Bogdańskich zajmował się nadzorowaniem lasów (czy było to stanowisko leśniczego tego nie wie). Faktem jest, ze zamieszkiwali w leśniczówce, którą dziedzic Bogdański przekazał im na własność z kilkoma morgami ziemi przed sprzedażą dworu bankierom. Był to budynek drewniany, dość spory, z pokojami gościnnymi. Po spaleniu się dworu - w tym czasie Bogdańscy przebywali na wycieczce we Włoszech - Bogdańscy prawdopodobnie przenieśli się do Wilczkowa. Który to był rok, nie potrafiła określić. Pan Bogdański przyjeżdżając do Rzymska miał swój pokój w tej leśniczówce. Babcia p. Raznieckiej była u Bogdańskich pokojówką. W rodzinie przekazywana jest opowieść , że to właśnie dziedzic ich zeswatał. 

 

Mapka opracowana przez Ryszarda Kucharskiego
 
Pan Ryszard informuje, że zdjęcie przedstawiające potomstwo Bogdańskich zrobione jest według niego nad stawem w Rzymsku w kierunku na zabudowania gospodarcze - po lewej stronie znajduje się długi budynek gospodarczy i z tyłu drugi słabiej widoczny. Można to sprawdzić na przesłanej mapie.
Zdjęcie przesłane przez Marcina Temlera prawnuka Heleny Bogdańskiej
  

 

 "Goniec" nr 255 podsumowuje przyczyny upadku majątków ziemskich. Niektóre z nich mogły być przyczyną upadku majątku Bogdańskich.


Przesłane przez Piotra Tameczkę


Trąba powietrzna przeła nad Rzymskiem w 1904 roku niszcząc zabudowania dworskie.
Z właściwego dworu nic już nie pozostało. Oto lokalizacja dawnego dworu. Mapka przesłana przez Jana Cezarego Ejzerta
 

 

 
 
1890  licytacja majątku Rzymsko ze wszystkimi przyległościami
_________________________________________
Dalsze losy majątku Bogdańskich w Rzymsku

Sprawy leśne b. majątku Rzymsko powiat turecki
szukajwarchiwach.pl/53/296/0/5.65/3959#tabJednostka
Na podstawie protokółu z dnia 15.10.1920 możemy wyciągnąć wniosek, że w 1909 roku majątek Rzymsko należący do p. Bogdańskiego został już zakupiony w międzyczasie na parcelacji przez pp. Maryca Heimana i Herniana? Wenkla z Kalisza i powtórnie rozparcelowany i sprzedany mieszkańcom Rzymska. Wyprzedaż majątku nastąpiła zatem już wcześniej! 


Znamy więc już nazwiska wszystkich sołtysów okolicznych wsi w w latach dwudziestych XX wieku.

 
 
Mapa w języku rosyjskim 1913 rok 
Przesłał Ryszard Kucharski

 


 Informacje nadesłane przez Ryszarda Kucharskiego mieszkańca Rzymska

Ziemie podworskie odkupili prawdopodobnie bankierzy z Kalisza. Majątek posiadał gorzelnię i owczarnię. Ziemie podupadającego folwarku wyprzedawali. W 1913 roku Andrzej Białek - dziadek żony pana Ryszarda – nabył w ten sposób ziemię ( informacja sprawdzona w Księgach Wieczystych w Turku). Dwór w Rzymsku ulokowany był obok stawu. Ziemię wraz z budynkami nabył pan Kurczoba wykorzystując prawdopodobnie cegłę z rozbiórki na budowę domu

Siedlisko p. Kurczobów, obecnie p. Frątczaków-  niezamieszkałe - w miejscu, gdzie dawniej stał dwór.
Stodoła, będącą częścią zagrody p. Kurczobów, obecnie p. Frątczaków, obok której, jak wynika z relacji krewnych, były pozostałości fundamentów dworu.

Fot. Ryszard Kucharski

Pan Ryszard przekazał informacje zapamiętane z rozmów z mieszkańcami Rzymska. Rodzice mieszkanki Rzymska, pani Michalak, urodzonej w 1907 roku, już nieżyjącej, pracowali w majątku Bogdańskich. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się  działka siedliskowa pana Ryszarda, były mieszkania dla pracowników dworskich zwane "koszarami". Do dziś można znaleźć tam kawałki cegieł. Pani Michalak pamiętała też fakt podziału gruntów dworskich. Geodeci dokonujący pomiarów zakwaterowani byli w leśniczówce.
Żyje jeszcze córka pani Michalak. Pan Ryszard obiecał nawiązać z nią kontakt, może więc dowiemy się czegoś więcej. 
Z informacji tej wynika, że w 1913 roku majątek już nie należał do Bogdańskich od kilku lat. 


Dalsze losy majątku Bogdańskich w Rzymsku
w oparciu o informacje nadesłane przez Ryszarda Kucharskiego mieszkańca Rzyms
 
Fot. Ryszard Kucharski 
 
Staw umiejscowiony kiedyś obok dworu Bogdańskich w Rzymsku,  widoczne zabudowania p. Kurczobów, obecnie właścicielami są p. Frątczakowie.
 
 Staw z widocznymi zabudowaniami p. Błażejewskich. Według ich relacji w miejscu, gdzie widoczne są za ogrodzeniem drzewa owocowe, stała gorzelnia.
 
 Staw od strony północnej, widoczne zabudowania p. Błażejewskich(p. Błażejewska z d. Kurczoba), w oddali tzw. pałac zbudowany przed II wojną przez p. Tomczaka zamieszkałego we Francji
 

Zdjęcia przesłał Ryszard Kucharski
Budowa  "pałacu"  p. Antoniego Tomczaka  lata trzydzieste ubiegłego wieku.

Antoni Tomczak z rodziną na tle pałacyku jeszcze nie wykończonego,  widoczny brak schodów wejściowych
  


 Fot. Jan Ejzert

Rzymsko. Budynek zwany "dworem" zbudowany w czasach międzywojennych. Wyróżniał się wśród innych domów elegancją i zasobnością i stąd ta nazwa. 
 

Zdjęcia przesłane przez Ryszarda Kucharskiego
Zdjęcie z lat 30-tych XX wieku wykonane przed siedzibą gminy w Jeziorsku. Władze gminy Ostrów Warcki z przedstawiciealami - prawdopodobnie - sołectw.Z prawej strony Andrzej Białek z Rzymska. W 1937 roku na mocy rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych Rzymsko i Miłkowice znalazły się w gminie Jeziorsko, powiecie tureckim, woj. łódzkim. Może uda się rozpoznać komuś te osoby.


Członkowie organizacji młodzieżowej Wici RP, 
wśród uczestników mieszkaniec Dąbrowy p. Tomczyk. 
 

 

Emigracja zarobkowa ludności Rzymska i okolic w latach trzydziestych XX wieku
Zdjęcia przesłał Ryszard Kucharski


1. Polacy przed kościołem w Niemczech, w środkowym rzędzie od lewej w białym sweterku p. Józefa Michalakz Rzymska , w najwyższym rzędzie piąta od lewej strony p. Maria Błaszczyk z Wilczkowa, później mieszkanka Rzymska


Zdjęcie ślubne polskiej pary młodej , pierwsza od lewej siedzi p. Józefa Michalak , w górnym rzędzie trzecia od lewej p. Maria Błaszczyk .
Emigracja zarobkowa 1930 rok Francja


Od prawej pp. Zgórniak, Pietruszczanka z Miłkowic, Maria Knop i p. Spychała z Rzymska 
 
Rzymsko - emigracja zarobkowa 1932 rok
Zdjęcia i informacja Ryszard Kucharski
1932 rok, Francja - emigracja zarobkowa. Ślub córki Wojciecha Chojnackiego z Rzymska.
Wojciech Chojnacki obok panny młodej, w środku Franciszek Walaszczyk z Rzymska BG z żoną i córką Weroniką na rękach, po prawej Maria Knop z córką Ireną na kolanach, nad nią mąż Wincenty Knop z Rzymska, u góry trzeci z prawej Stanisław Boczek z Rzymska z żoną. 
 

Młodzież z Rzymska BG po wykopkach rok 1950 - 52.
U góry od lewej Tadeusz Barcki, Mieczysław Kurzawa, Irena Rosiak, Kazimierz Habirski, Julia Kurzawa, siedzą od lewej Łuczak, Stanisław Tanaś, Józef Kurzawa, Helena Sobczak, druga od prawej siedzi Weronika Walaszczyk. Obok narzędzia pracy podczas wykopków dziabka (motyka) oraz wiklinowy koszyk.


       Chata z początku XX wieku tzw. glinianka z jedną izbą mieszkalną – z lewej, po prawej obórka( część załamana). Jedyna jaka się zachowała.Takie chaty budowali biedniejsi ludzie. Tereny Rzymska i okolicy położone są na gliniastym podłożu. Budulec był łatwo dostępny.
 
 
 
 
             


Zdjęcia udostępnił p. Ryszard Kucharki
 Bryczką do kościoła - oznaka zamożności i statusu społecznego
  
Lata 40-te XX wieku – przed kościołem w Miłkowicach rodzina Tomczaków z Rzymska, powozi bryczką prawdopodobnie p. Władysław Tomczyk, obok jego żona,  z tyłu starszy pan to p. Bodlak, ojciec Hennryka.
 
Pogrzeb

Strażacy z OSP Rzymsko na wiejskim pogrzebie jako część konduktu pogrzebowego.

Informator Ryszard Kucharski
Rzymsko – rodzina Czajków i Michalaków
Wnuczka Maria Raźniecka przedstawiła historię rodziny. Marianna Łaźna urodziła się w 1880 roku w Żelazkowie. Jako młoda dziewczyna pracowała w charakterze pokojówki we dworze. W marcu 1907 r w wsi Rybnik (pow. sieradzki) urodziła córkę Józefę Łaźną (brak nazwiska ojca). Pod koniec 1907 r Mariana Łaźna wyszła za mąż za Jana Czajkę. Ślub wzięli w Rybniku par. Brzeżno. Tam urodził się im się w 1908 roku syn Marian. Następne dzieci urodziły się już w innych miejscowościach, gdyż ich aktów urodzenia już w Brzeżnie nie ma. W latach 1912-13 na pewno rodzina mieszkała w Rzymsku, taką informację podała Józefa, córka Marianny. Marianna i Jan Czajka zeswatani przez dziedzica, otrzymali od niego, jako darowiznę, drewnianą leśniczówkę w Rzymsku z kilkoma morgami gruntu. Dziedzic pozostawił sobie do dyspozycji w leśniczówce pokój. Do 1909 r właścicielem majątku był Stanisław Bogdański. Józefa unikała rozmów o swoim pochodzeniu. Jej matka, Marianna Czajka przekazała swój skromny majątek tylko Józefie. Chciała chyba jej w ten sposób wynagrodzić brak ojca. Rodzina Jana Czajki, jak wynika z akt urodzeń i ślubów, zamieszkiwała także w okolicach Szczytnik. Józefa, jako młoda dziewczyna, już mieszkanka Rzymska, chodziła do pracy we dworze w Wilczkowie. Zdjęcie przedstawiające kobiety z dozorcą z okresu lat 1927 lub 1928 może dokumentować właśnie to wydarzenie. Józefa wyszła za mąż za Ignacego Michalaka. W latach 1941-1945 zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie postawili glinianą chatkę, wcześniejsze zabudowania w czasie wojny uległy zniszczeniu, a leśniczówka spłonęła w latach 20-tych. W 1948 r zmarł w wieku 41 lat Ignacy. Józefa została wdową z trójką dzieci. Jej sytuacja była trudna, ale musiała sobie radzić sama. Może w nagrodę dożyła 100 lat. Marianna Czajka, jej matka, umarła w 1972 roku u córki Janiny we wsi Wygon w dawnym woj. gorzowskim. Jan Czajka zmarł już wcześniej w 1927 w Rzymsku w wieku 53 lat .
 Rok 1927 lub 1928, kobiety przy pracy w majątku Wilczków. 
1-sza z prawej Józefa Michalak z Rzymska, 3-cia z prawej Maria Błaszczyk z Wilczkowa
 
Ignacy Michalak, Biedrusko

Zapis na odwrocie zdjęcia

Niemcy, okres wojny, praca przymusowa. 1-sza z prawej Józefa Michalak.

Niemcy, okres wojny, Polacy wywiezieni pracy przymusowej. Drugi z prawej Ignacy Michalak.
 

Józefa Michalak z córką Marią Raźniecką i wnuczką Teresą przed swoim domem w Rzymsku.

Rzymsko 1960 r Marianna Czajka z d. Łaźna z wnuczką M. Raźniecką i prawnuczką Teresą

100-tne urodziny Józefy Michalak Zapiecek-Rzymsko 2007 r.


Pochód 1-Majowy w Dobrej

Lata 70 XX wieku, mieszkańcy Rzymska na pochodzie 1- majowym w Dobrej. Na pierwszym planie ciągnik kółka rolniczego, na przyczepie w sołtys p. Ziółkowski.
   
Rak 1925 - Rodzina Białków z Rzymska
Zdjęcia przesłał Ryszard Kucharski

Aniela i Andrzej Białek z dziećmi, mieszkańcy Rzymska, pierwsza od lewej u góry Janina Białek, póżniejsza żona Antoniego Tomczaka z Francji, właściciela pałacyku w Dąbrowie


Pochód 1-majowy w Dobrej lata 60-te. Jdą nauczyciele - w drugim rzędzie w środku p. Owczarek, w prawo p. Waligórski, p. Płotnicki. Może ktoś rozpozna jeszcze kogoś.


Aktywni w Rzymsku
"Dobrzanin" donosi 
50-lecie drużyny harcerskiej w Rzymsku
 
Informacja i zdjęcia Ryszard Kucharski

W 1966 roku powstała w szkole Rzymsku drużyna ZHP „Wszędobylscy" założona i prowadzona przez dh Stanisławę Kołaczkowską, aż do zlikwidowania szkoły 8-klasowej w1973 r. Później dh Stanisława działalność harcerską kontynuowała w szkole Dobrej i Miłkowicach. Z okazji 50-lecia założenia drużyny harcerskiej odbyło się spotkanie. Były miłe wspomnienia, pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewy przy ognisku. Były komendant Hufca Uniejów podziękował dh Stanisławie za wieloletnią współpracę.
Na zdjęciu dh Stanisława Kołaczkowska obok nowy sołtys wsi Rzymska i Dąbrowy p. Henryka Bartkowiak

 
 
  
           
 

http://iv.pl/images/80619343206463882247.jpg
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja