Miłkowice woj. wielkopolskie

Koło Łowieckie

 
  
Miłkowiczanie członkami Koła Łowieckiego Nr 13 "Szarak"
Myśliwi trudnią się nie tylko odstrzałem zwierzyny, to także dbanie o jej stan na swoim terenie, pomoc w czasie zimy, dokarmianie, zwiększanie stanu liczebnego. To także przebywanie w terenie, ćwiczenia na strzelnicy, wspólne spędzanie czasu. Mam w planie zebrać trochę informacji na ten temat, zapraszam członków koła "Szarak" do współpracy.
Koło Łowieckie zostało wpisane do rejestru kół województwa poznańskiego – pod numerem 136 – w 1946 roku. Jego założycielami byli: Aleksander Kosmalski, Piotr Miłosz, Stanisław Piacko, Zygmunt Krzyżanowski, Czesław Przeor, Wojciech Klimczak, Józef Klimczak, Józef Urbańczyk oraz Stanisław Rosiak. Pierwszym prezesem Zarządu został Józef Urbańczyk, a z biegiem lat jego następcami zostawali Piotr Miłosz, Józef Klimczak, Zygmunt Albertowski, Józef Janczak. Obecnie stanowisko prezesa piastuje od 2005 roku Jan Nowak.

Obecnie Koło Łowieckie „Szarak” działa w dwóch obwodach, na terenie województwa wielkopolskiego, jak i łódzkiego, o łącznej powierzchni 10 483 hektarów. Koło posiada 22 ambony, 27 paśników, 87 rozstawionych lizawek itd. W latach 2010-2015 myśliwi dokarmiając zwierzynę wyłożyli prawie 8 ton suchej karmy, aż 76 ton soczystej, ponad 25 ton treściwej. Dbano też, by zwierząt przybywało. W tym celu na łowisko wypuszczono 168 zajęcy (ich wartość to 50 400 zł), 510 kuropatw (wartość – 17 500 zł), 175 bażantów (4 500 zł).
(Turek .net.pl Dobra: Koniński Hubertus 2016 )
W okresie od 2010 roku do 2015 udało się upolować 8 jeleni, 14 łań i cielaków, 107 kozłów, 139 kóz i koźlaków, 91 dzików, 257 lisów, 15 zajęcy, 354 bażanty, 143 dzikie kaczki oraz 56 dzikich gęsi. Zapłacono też miejscowym rolnikom 15 170 zł w ramach odszkodowań łowieckich.
  Trofeum myśliwskie - głowa łosia - na wystawie z okazji 70-lecia istnienia Koła Łowieckie Nr 13 "SZARAK". Spotkanie było okazją do podsumowania dokonań, nagrodzenia zasłużonych łowczych, a także postawienia pytania, jakie wyzwania czekają pasjonatów myślistwa w najbliższym czasie, ot chociażby w kontekście zmian ustawy o prawie łowieckim.

" Vademekum Myśliwego" rok wyd, 1955 i Kalendarzyk z 1967 roku -  materiały dotyczące terminów polowań i etyki myśliwskiej należące do skarbnika koła Stanisława Kaczmarka. 


Gazeta myśliwego - "Łowiec Polski"
  
Myśliwi gotowi do polowania na drodze wiodącej kiedyś na Młyny.
Pierwszy z brzegu Stanisław Kaczmarek - mój tato, Ryszard Kaczmarek  i Antoni Kaczmarek.
 

Hubertus - polowanie na zające od lewej pp. Kosmalski z Jeziorska, Zygmunt Klimczak ze Strachocic, Antoni Kaczmarek, Stanisław Kaczmarek niżej p. Garbarczyk.

Łowiec Polski nr 5 2014 rok
Materiały i informacje  przesłał Ryszard Kaczmarek 
 
 Zamieszczone materiały dotyczą łowisk na terenie Koła Łowieckiego "Szarak" w Dobrej
Józef Szymkowiak, bohater zamieszczonego w "Łowcu Polskim" reportażu, w dniu 30.05.1970 roku upolował w miejscowości Linne koło Dobrej pow. Turek 18- letniego odyńca. Był to prawdziwy duch puszczy.
Trofeum zajęło na wystawie w Turynie w 1971 roku trzecie miejsce. 


"Łowiec Polski" nr 10 1997 rok.
Myśliwi idą w las! Drugi od prawej Kazimierz Kaczmarek z Miłkowic.

Ukochane łowiska wielkopolskie, w środku z foksterierem na rękach stoi Józef Szymkowiak.
Od prawej prawdopodbnie Władysław Karasiński, Zygmunt Klimczak, Kazimierz Kaczmarek. 

To samo zdjęcie w przybliżeniu. Proszę o informację, gdy uda się kogoś rozpoznać. 


Poniższe zdjęcia pochodzą ze strony Koła Łowieckiego w Dobrej

 dobra24.pl/kolo-lowieckie-nr-13--szarak-,74.htmlZebranie Koła Łowieckiego "Szarak"
Od lewj stoją: pp. Zygmunt Klimczak, ..., Kazimierz Kaczmarek, Zygmunt Albertowski, Stanisław Kaczmarek


Spotkanie.  Kazimierz Kaczmarek wykonuje swój popisowy numer "Hej Mazury", siedzi Lucjan Tomczyk z Linnego z żoną. 

 
Występ chóru -  od lewej pp. Zygmunt Albertowski, Kazimierz Kaczmarek, ... Krzyżański Zygmunt, Grabarczyk Mikołaj.

W drodze na polowanie - na pierwszym planie Kazimierz Kaczmarek i Stanisław Borycki, z tyłu siedzą Marek Kaczmarek i Ryszard Kaczmarek

Z upolowaną zwierzyną
Polowanie czas zacząć - od lewej Antoni Kaczmarek, łowczy z trąbką myśliwską Kazimierz Kaczmarek, Zygmunt Klimczak

Pokot dzików. Wsród myśliwych - pp. Gardzielik, Najmrodzki, Leszek Szymczak, Zbigniew Frydziński, Franciszek Kosla, Jan Tomczyk, Jerzy Młodkiewicz.

Odyniec u stóp myśliwych 

Łowczy Kazimierz Kaczmarek odznaczony za pracę w Kole Łowieckim :Szarak". Na zdjęciu jeszcze pp. Janczak i Jan Nowak.
Łowczy koła - zadania.
Wg Statutu PZŁ - organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny – a ponadto (dokonuje podziału wybranych zagadnień wynikających z obowiązków łowczego, pomiędzy podłowczego(-ych) koła wg własnego uznania):
- opracowuje plan harmonogram zagospodarowania pól,
- wspólnie ze skarbnikiem decyduje o zakupie (w ramach ustalonego budżetu) materiałów w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej,
- organizuje polowania zbiorowe (w tym dla myśliwych zagranicznych) oraz dokumentuje i rozlicza polowania indywidualne, prowadzi rozliczenie zwierzyny pobranej na użytek własny przez myśliwego,
- czuwa nad przestrzeganiem przez członków koła, zaproszonych gości i myśliwych zagranicznych Rozporządzenia MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.), a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich,
- nadzoruje pracę magazyniera i kierowcy ciągnika,
- uczestniczy w pracach komisji wyceny szkód łowieckich,
- organizuje budowę urządzeń zabezpieczających przed szkodami łowieckimi oraz pilnowanie upraw rolnych przez myśliwych,
- określa zakres zadań i kieruje pracami podłowczego(-ych) oraz gospodarzy obwodów łowieckich.

Do braci łowieckiej wstępują nowi myśliwi - składanie przysięgi. 

Koło Łowieckie „ Szarak" w Dobrej działa w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie . Zrzesza 28 członków z terenu gminy. Członkowie szczególny nacisk kładą na ochronę środowiska naturalnego i ochronę zwierzyny leśnej. Koło „Szarak" współpracuje z lokalnym samorządem oraz ze szkołami z terenu gminy. Członkowie koła realizują innowacyjne metody edukacji proekologicznej. Wspólnie z nauczycielami prowadzą zajęcia w środowisku naturalnym zwierzyny leśnej. Koło ściślej współpracuje ze szkołą Podstawową w Piekarach i Dąbrowicy, organizuje pogadanki na temat ochrony zwierzyny łownej oraz wspólnie z dziećmi sprząta śmieci pozostawione w lesie w Dąbrowicy, oraz dokarmia zwierzynę łowną w okresie zimy. Ponadto organizuje zawody strzeleckie z kbks z okazji obchodów „Dni Dobrej".


  Fragment statutu PZŁ
Zadania Zrzeszenia
 
§ 5

1. Do zadań Zrzeszenia należy w szczególności:
   1) prowadzenie gospodarki łowieckiej;
   2) troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z władzami publicznymi, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz innymi organizacjami w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
   3) zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
   4) pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;
   5) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa oraz funkcjonowania organów Zrzeszenia;
   6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
   7) prowadzenie sądownictwa łowieckiego;
   8) organizowanie szkoleń w zakresie łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
   9) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej;
   10) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
   11) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
   12) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich;
   13) wspieranie hodowli ptaków łowczych i sokolnictwa;
   14) propagowanie łowiectwa i ochrony zwierzyny;
   15) realizacja innych zadań dotyczących łowiectwa zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
 
2. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na realizację zadań Zrzeszenia.
3. Zrzeszenie może prowadzić stacje naukowo-badawcze. 

 
Rozdział 3
Członkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowiązki
 
§ 6

1. Członkami Zrzeszenia są:
   1) osoby fizyczne - spełniające warunki wymienione w § 7 ust. 1
      a) członkowie kół łowieckich
      b) nie zrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej członkami niestowarzyszonymi
    2) osoby prawne - koła łowieckie.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla łowiectwa może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.

§ 7

1. Osoba fizyczna uzyskuje członkostwo Zrzeszenia na mocy uchwały właściwego, według miejsca stałego pobytu, zarządu okręgowego, jeżeli:
    1) jest pełnoletnia;
    2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw obywatelskich;
    3) ma walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa;
    4) nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
    5) odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w Polskim Związku Łowieckim;
    6) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu łowiectwa oraz wykazała się umiejętnościami strzeleckimi;
    7) złożyła deklarację i uiściła wpisowe.
2. Członek Zrzeszenia może uzyskać członkostwo koła na mocy uchwały zarządu koła, który zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
3. Członkiem Zrzeszenia może być również cudzoziemiec posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający warunki określone w ust. 1, pkt 1, 3 - 7.

 Założenie Kółka Łowieckiego w Jeziorsku w 1926 roku. 
 
Miłkowiczanie członkami koła.
 

Materiały przesłał Tomasz Bekalarek

 Protokół
1926 roku 1 sierpnia. – Dnia dzisiejszego odbyło się w Jeziorsku gm. Ostrów Wartski organizacyjne zebranie mającego powstać gminnego Kółka Łowieckiego w Jeziorsku, na które przybyli:
pp. Furmankiewicz Feliks z Jeziorska gm. Ostrów Wartski
Tuszyński Józef 
Kosmalski Julian
Mitlejner Józef
Majewski Kazimierz z Maszewa
Krzyżański Władysław z Klonówka
Serafin Piotr z Klonówka
Tischer Wacław z fol Wilczków
Siwiński Walenty z Kol. Ostrów skreślone
Melzacki Tomasz z Miłkowic
Kurzawa Stefan z Kol. Rzymsko G
Stępniewski Mikołaj z Miłkowic
Kałużny Michał z fol, Rzymsko
Łukomski Antoni z Mikołajewic gm. Grzybki
Walerych Antoni z Tumisławic gm. Grzybki
Zebranie zagaił Józef Tuszyński oznajmiając zebranym o celu zwołania dzisiejszego zebrania i zaproponował dokonania wyborów przewodniczącego zebrania; na które zebrani zaprosili przez aklamację p. Feliksa Furmankiewicza z Jeziorska, który przyjąwszy przewodnictwo zaprosił do prezydium p. Juliana Kosmalskiego jako sekretarza i p. Józefa Tuszyńskiego jako asesora…
… Do Zarządu zostali wybrani:
pp. Feliks Furmankiweicz jako prezes
Józef Tuszyński jako wice-prezes
Julian Kosmalski jako sekretarz, skarbnik
Kazimierz Majewski jako gospodarz-łowczy
Piotr Serafin jako członek
Antoni Łukomski jako członek
Do komisji rewizyjnej :
pp. Władysław Krzyżański 
Antoni Walerych
… Z oryginałem zgodność stwierdza w Jeziorsku 19.VIII.1926 Wójt gminy Ostrów Wartski i członek Zarządu Kółka ŁowieckiegoPiotr Serafin


Członkami koła są także mieszkańcy Miłkowic 
 

 
 
 
 
Melzacki Tomasz z Miłkowic  -  nigdy z takim nazwiskiem w Miłkowicach się nie spotkałam. Może ktoś ma wiedzę na ten temat, proszę się ze mną podzielić.  


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja