Miłkowice woj. wielkopolskie

Koło Łowieckie

 
  
Miłkowiczanie członkami Koła Łowieckiego Nr 13 "Szarak"
Myśliwi trudnią się nie tylko odstrzałem zwierzyny, to także dbanie o jej stan na swoim terenie, pomoc w czasie zimy, dokarmianie, zwiększanie stanu liczebnego. To także przebywanie w terenie, ćwiczenia na strzelnicy, wspólne spędzanie czasu. Mam w planie zebrać trochę informacji na ten temat, zapraszam członków koła "Szarak" do współpracy.
Koło Łowieckie zostało wpisane do rejestru kół województwa poznańskiego – pod numerem 136 – w 1946 roku. Jego założycielami byli: Aleksander Kosmalski, Piotr Miłosz, Stanisław Piacko, Zygmunt Krzyżanowski, Czesław Przeor, Wojciech Klimczak, Józef Klimczak, Józef Urbańczyk oraz Stanisław Rosiak. Pierwszym prezesem Zarządu został Józef Urbańczyk, a z biegiem lat jego następcami zostawali Piotr Miłosz, Józef Klimczak, Zygmunt Albertowski, Józef Janczak. Obecnie stanowisko prezesa piastuje od 2005 roku Jan Nowak.

Obecnie Koło Łowieckie „Szarak” działa w dwóch obwodach, na terenie województwa wielkopolskiego, jak i łódzkiego, o łącznej powierzchni 10 483 hektarów. Koło posiada 22 ambony, 27 paśników, 87 rozstawionych lizawek itd. W latach 2010-2015 myśliwi dokarmiając zwierzynę wyłożyli prawie 8 ton suchej karmy, aż 76 ton soczystej, ponad 25 ton treściwej. Dbano też, by zwierząt przybywało. W tym celu na łowisko wypuszczono 168 zajęcy (ich wartość to 50 400 zł), 510 kuropatw (wartość – 17 500 zł), 175 bażantów (4 500 zł).
(Turek .net.pl Dobra: Koniński Hubertus 2016 )
W okresie od 2010 roku do 2015 udało się upolować 8 jeleni, 14 łań i cielaków, 107 kozłów, 139 kóz i koźlaków, 91 dzików, 257 lisów, 15 zajęcy, 354 bażanty, 143 dzikie kaczki oraz 56 dzikich gęsi. Zapłacono też miejscowym rolnikom 15 170 zł w ramach odszkodowań łowieckich.
  Trofeum myśliwskie - głowa łosia - na wystawie z okazji 70-lecia istnienia Koła Łowieckie Nr 13 "SZARAK". Spotkanie było okazją do podsumowania dokonań, nagrodzenia zasłużonych łowczych, a także postawienia pytania, jakie wyzwania czekają pasjonatów myślistwa w najbliższym czasie, ot chociażby w kontekście zmian ustawy o prawie łowieckim.

" Vademekum Myśliwego" rok wyd, 1955 i Kalendarzyk z 1967 roku -  materiały dotyczące terminów polowań i etyki myśliwskiej należące do skarbnika koła Stanisława Kaczmarka. 


Gazeta myśliwego - "Łowiec Polski"
  
Myśliwi gotowi do polowania na drodze wiodącej kiedyś na Młyny.
Pierwszy z brzegu Stanisław Kaczmarek - mój tato, Ryszard Kaczmarek  i Antoni Kaczmarek.
 

Hubertus - polowanie na zające od lewej pp. Kosmalski z Jeziorska, Zygmunt Klimczak ze Strachocic, Antoni Kaczmarek, Stanisław Kaczmarek niżej p. Garbarczyk.

Łowiec Polski nr 5 2014 rok
Materiały i informacje  przesłał Ryszard Kaczmarek 
 
 Zamieszczone materiały dotyczą łowisk na terenie Koła Łowieckiego "Szarak" w Dobrej
Józef Szymkowiak, bohater zamieszczonego w "Łowcu Polskim" reportażu, w dniu 30.05.1970 roku upolował w miejscowości Linne koło Dobrej pow. Turek 18- letniego odyńca. Był to prawdziwy duch puszczy.
Trofeum zajęło na wystawie w Turynie w 1971 roku trzecie miejsce. 


"Łowiec Polski" nr 10 1997 rok.
Myśliwi idą w las! Drugi od prawej Kazimierz Kaczmarek z Miłkowic.

Ukochane łowiska wielkopolskie, w środku z foksterierem na rękach stoi Józef Szymkowiak.
Od prawej prawdopodbnie Władysław Karasiński, Zygmunt Klimczak, Kazimierz Kaczmarek. 

To samo zdjęcie w przybliżeniu. Proszę o informację, gdy uda się kogoś rozpoznać. 


Poniższe zdjęcia pochodzą ze strony Koła Łowieckiego w Dobrej

 dobra24.pl/kolo-lowieckie-nr-13--szarak-,74.htmlZebranie Koła Łowieckiego "Szarak"
Od lewj stoją: pp. Zygmunt Klimczak, ..., Kazimierz Kaczmarek, Zygmunt Albertowski, Stanisław Kaczmarek


Spotkanie.  Kazimierz Kaczmarek wykonuje swój popisowy numer "Hej Mazury", siedzi Lucjan Tomczyk z Linnego z żoną. 

 
Występ chóru -  od lewej pp. Zygmunt Albertowski, Kazimierz Kaczmarek, ... Krzyżański Zygmunt, Grabarczyk Mikołaj.

W drodze na polowanie - na pierwszym planie Kazimierz Kaczmarek i Stanisław Borycki, z tyłu siedzą Marek Kaczmarek i Ryszard Kaczmarek

Z upolowaną zwierzyną
Polowanie czas zacząć - od lewej Antoni Kaczmarek, łowczy z trąbką myśliwską Kazimierz Kaczmarek, Zygmunt Klimczak

Pokot dzików. Wsród myśliwych - pp. Gardzielik, Najmrodzki, Leszek Szymczak, Zbigniew Frydziński, Franciszek Kosla, Jan Tomczyk, Jerzy Młodkiewicz.

Odyniec u stóp myśliwych 

Łowczy Kazimierz Kaczmarek odznaczony za pracę w Kole Łowieckim :Szarak". Na zdjęciu jeszcze pp. Janczak i Jan Nowak.
Łowczy koła - zadania.
Wg Statutu PZŁ - organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny – a ponadto (dokonuje podziału wybranych zagadnień wynikających z obowiązków łowczego, pomiędzy podłowczego(-ych) koła wg własnego uznania):
- opracowuje plan harmonogram zagospodarowania pól,
- wspólnie ze skarbnikiem decyduje o zakupie (w ramach ustalonego budżetu) materiałów w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej,
- organizuje polowania zbiorowe (w tym dla myśliwych zagranicznych) oraz dokumentuje i rozlicza polowania indywidualne, prowadzi rozliczenie zwierzyny pobranej na użytek własny przez myśliwego,
- czuwa nad przestrzeganiem przez członków koła, zaproszonych gości i myśliwych zagranicznych Rozporządzenia MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.), a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich,
- nadzoruje pracę magazyniera i kierowcy ciągnika,
- uczestniczy w pracach komisji wyceny szkód łowieckich,
- organizuje budowę urządzeń zabezpieczających przed szkodami łowieckimi oraz pilnowanie upraw rolnych przez myśliwych,
- określa zakres zadań i kieruje pracami podłowczego(-ych) oraz gospodarzy obwodów łowieckich.

Do braci łowieckiej wstępują nowi myśliwi - składanie przysięgi. 

Koło Łowieckie „ Szarak" w Dobrej działa w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie . Zrzesza 28 członków z terenu gminy. Członkowie szczególny nacisk kładą na ochronę środowiska naturalnego i ochronę zwierzyny leśnej. Koło „Szarak" współpracuje z lokalnym samorządem oraz ze szkołami z terenu gminy. Członkowie koła realizują innowacyjne metody edukacji proekologicznej. Wspólnie z nauczycielami prowadzą zajęcia w środowisku naturalnym zwierzyny leśnej. Koło ściślej współpracuje ze szkołą Podstawową w Piekarach i Dąbrowicy, organizuje pogadanki na temat ochrony zwierzyny łownej oraz wspólnie z dziećmi sprząta śmieci pozostawione w lesie w Dąbrowicy, oraz dokarmia zwierzynę łowną w okresie zimy. Ponadto organizuje zawody strzeleckie z kbks z okazji obchodów „Dni Dobrej".


  Fragment statutu PZŁ
Zadania Zrzeszenia
 
§ 5

1. Do zadań Zrzeszenia należy w szczególności:
   1) prowadzenie gospodarki łowieckiej;
   2) troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z władzami publicznymi, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz innymi organizacjami w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
   3) zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
   4) pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;
   5) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa oraz funkcjonowania organów Zrzeszenia;
   6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
   7) prowadzenie sądownictwa łowieckiego;
   8) organizowanie szkoleń w zakresie łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
   9) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej;
   10) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
   11) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
   12) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich;
   13) wspieranie hodowli ptaków łowczych i sokolnictwa;
   14) propagowanie łowiectwa i ochrony zwierzyny;
   15) realizacja innych zadań dotyczących łowiectwa zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
 
2. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na realizację zadań Zrzeszenia.
3. Zrzeszenie może prowadzić stacje naukowo-badawcze. 

 
Rozdział 3
Członkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowiązki
 
§ 6

1. Członkami Zrzeszenia są:
   1) osoby fizyczne - spełniające warunki wymienione w § 7 ust. 1
      a) członkowie kół łowieckich
      b) nie zrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej członkami niestowarzyszonymi
    2) osoby prawne - koła łowieckie.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla łowiectwa może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.

§ 7

1. Osoba fizyczna uzyskuje członkostwo Zrzeszenia na mocy uchwały właściwego, według miejsca stałego pobytu, zarządu okręgowego, jeżeli:
    1) jest pełnoletnia;
    2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw obywatelskich;
    3) ma walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa;
    4) nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
    5) odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w Polskim Związku Łowieckim;
    6) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu łowiectwa oraz wykazała się umiejętnościami strzeleckimi;
    7) złożyła deklarację i uiściła wpisowe.
2. Członek Zrzeszenia może uzyskać członkostwo koła na mocy uchwały zarządu koła, który zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
3. Członkiem Zrzeszenia może być również cudzoziemiec posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający warunki określone w ust. 1, pkt 1, 3 - 7.

 Założenie Kółka Łowieckiego w Jeziorsku w 1926 roku. 
 
Miłkowiczanie członkami koła.
 

Materiały przesłał Tomasz Bekalarek

 Protokół
1926 roku 1 sierpnia. – Dnia dzisiejszego odbyło się w Jeziorsku gm. Ostrów Wartski organizacyjne zebranie mającego powstać gminnego Kółka Łowieckiego w Jeziorsku, na które przybyli:
pp. Furmankiewicz Feliks z Jeziorska gm. Ostrów Wartski
Tuszyński Józef 
Kosmalski Julian
Mitlejner Józef
Majewski Kazimierz z Maszewa
Krzyżański Władysław z Klonówka
Serafin Piotr z Klonówka
Tischer Wacław z fol Wilczków
Siwiński Walenty z Kol. Ostrów skreślone
Melzacki Tomasz z Miłkowic
Kurzawa Stefan z Kol. Rzymsko G
Stępniewski Mikołaj z Miłkowic
Kałużny Michał z fol, Rzymsko
Łukomski Antoni z Mikołajewic gm. Grzybki
Walerych Antoni z Tumisławic gm. Grzybki
Zebranie zagaił Józef Tuszyński oznajmiając zebranym o celu zwołania dzisiejszego zebrania i zaproponował dokonania wyborów przewodniczącego zebrania; na które zebrani zaprosili przez aklamację p. Feliksa Furmankiewicza z Jeziorska, który przyjąwszy przewodnictwo zaprosił do prezydium p. Juliana Kosmalskiego jako sekretarza i p. Józefa Tuszyńskiego jako asesora…
… Do Zarządu zostali wybrani:
pp. Feliks Furmankiweicz jako prezes
Józef Tuszyński jako wice-prezes
Julian Kosmalski jako sekretarz, skarbnik
Kazimierz Majewski jako gospodarz-łowczy
Piotr Serafin jako członek
Antoni Łukomski jako członek
Do komisji rewizyjnej :
pp. Władysław Krzyżański 
Antoni Walerych
… Z oryginałem zgodność stwierdza w Jeziorsku 19.VIII.1926 Wójt gminy Ostrów Wartski i członek Zarządu Kółka ŁowieckiegoPiotr Serafin


Członkami koła są także mieszkańcy Miłkowic 
 

 
 
 
 
Melzacki Tomasz z Miłkowic  -  nigdy z takim nazwiskiem w Miłkowicach się nie spotkałam. Może ktoś ma wiedzę na ten temat, proszę się ze mną podzielić.