Miłkowice woj. wielkopolskie

Dobra Wilczków

Archiwum Państwowe Sieradz
Materiały przesłane przez Piotra Tameczkę.
Zachowan została pisownia dokumnetu. 
Kart dziewięć do Dóbr Wilczkowa
Działo się na gruncie dóbr Ziemiańskiego Wilczkowa w Powiecie Wartskim obwodzie i Guberni Kaliskiej położonych w zamieszkaniu 7/19 kwietnia 1839 roku
Na żądanie Petroneli
Pstrokońskiej …obojga Majerowiczów dzierżawców posiadłości Dóbr Wilczkowa w powiecie Wartskim zamieszkałych… u Patrona Trybunału Kaliskiego … Tenże Patron wywłaszczenie Dóbr Wilczkowa popierać będzie.
Z mocy Aktu urzędowego czyli kontraktu kupna i przedsprzedaży Dóbr Wilczkowa Małżeństwem Pstrokońskimi przed Franciszkiem Bajero Regentem Kancelaryi Ziemiańskiej … też w Guberni Kaliskiej w dniu 19 czerwca 1823 roku sporządzonego, Klauzulą Edukacyjną opatrzonego.
Komornik…
Za Nepomucenem Ziółkowskim przy Trybunale Cywilnym Guberni Kaliskiej dnia 10 października 1854 przed Komisyją Rządową Sprawiedliwości mianowany w Kaliszu mieszkający… czynność zajęcia Dóbr Wilczkowa na przymusowe wywłaszczenie …
W Imieniu Nayjaśnieszego Mikołaja I Cesarza Austryi Króla Polskiego
…w dniu 2/14 Marca 1939 r. w dwóch kopiach Wielmożnemu Pstrokońskiemu jako Dziedzicowi Dóbr Wilczkowa i jako … Gminy Ostrowa Zapowiedziana Egzekucja która gdy dotąd żadnego skutku nie odniosła Ja Komornik zjechałem w dniu dzisiejszym na grunt Dóbr Wilczkowa, gdzie powtórne wezwanie W> Pstrokońskiego Dziedzica dóbr Wilczkowa w własnym Ostrowie Wartskim w powiecie Warta zmieszkałego aby czyniąc zadość aktowi urzędowemu wyżej z daty powołanemu siedemnaście tysięcy trzydzieści pięć złotych z procentem po pięć od sta, jaki się należy…. żądającej … Petroneli Pstrokońskiej Majerowiczowej , Xawerego Majerowicza Małżonce.. na ręce moje Komornika … natychmiast zapłacił. W razie bowiem przeciwnym do zajęcia dóbr Jego dziedzicznych Wilczkowa … na przymusowe wywłaszczenie i wystawienie takowych na sprzedaż publiczną przystąpię zastrzegając koszta…
Ponieważ ja Komornik wezwanego w. Wincentego Pstrokońskiego nie zastałem, w jego imieniu nikt się nie stawił….przeto jako Komornik do zajęcia Dóbr Wilczkowa z przyległościami na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie takowych na sprzedaż publiczną za sumę 17005 zł i procentów przystąpiłem w obecności dwóch świadków … Jakóba …. Wożnego Trybunały Kaliskiego i i Mikołaja Borowskiego proboszcza Parafii Głuchów w Głuchowie zamieszkałego.


Dobra ziemskie Wilczków

Składają się ze wsi zarobnej i folwarku Wilczków w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Ostrów Warski i Wilczków położone do Parafii Głuchów należące, z polami, Łąkami, Pastwiskami, Borami, Zaroślami, Zabudowaniami Dworskimi i wszystkim Inwentarze

Zabudowa dworskie wsi Wilczkowa
1. Dwór o czterech pokojach z bali rzniętych .. alkierzu, kuchni … z kominem frontowym i w niej murowanym sieci bocznej …
2. Kurniki z bali i drzewa .. na węgieł i słupy
3. Olearnia z drzewa … na węgieł
4. Chlewy, kurniki i w końcu tych izby dla służących z bali w słupy
5. Gorzelni z mieszkaniem dla gorzelanego z drzewa… i bali
6. Wozarnia i chlewy a których budowanie …z bali występują
7. Stajnie i wozownia łącznie z bali na węgieł i z oborą na słupy … słomą, w podwórzu studnia zrynnowana drzewem cembrowana
8. Owczarnia, na której od frontu czyli od podwórza jest sypanie? z bali na węgły i słupy
9. Stodoła o dwóch klepiskach z drzewa … robiona na węgieł
10. Stodoła o jednym klepisku z różnego drzewa i bali
11. Stodoła o jednym klepisku stawiana z zrzynów…
12. Stodoła o jednym klepisku z drzewa.. stawiana na węgieł, przystawiona do stodoły obórka z różnego drzewa w słupy
13. Sklep w ziemi na warzywa z kamieni murowany. Obok zabudowań dworskich są dwa ogrody owocowe z różnych drzew się składające … częściowo ogrodzone, od pola bez ogrodzenia zostaje. 
14. Dom o dwóch izbach z drzewa … z kominem, chlewy z tyłu… 
15. Wiatrak drewniany zwyczajny w średnim stanie

Zabudowania wiejskie wsi Wilczkowa
1. Chata o 1 izbie z drzewa spróchniałego na węgieł kryta słomą
2. Chałupa o 1 izbie z drzewa na węgieł kryta słomą , obórka z różnego drzewa a słupy
3. Chałupa o 2 izbach z drzewa na węgieł, obórka z drzewa, komórka
4. Chałupa o 1 izbie, komora i sień z drzewa na węgieł
5. Chałupa o jednej izbie, komorze i sieni z drzewa, stajenka w dyli w słupy, obórka, stodółka z drzewa
6. Chałupa o 2 izbach, komora, sień z drzewa na węgieł, stodoła i obórka z dyli w słupy
7. Chałupa o 1 izbie, komora i sień, stodoła z dyli w słupy.
8. Chałupa o 1 izbie z drzewa, sień, stodoła z dyli w słupy
9. Chałupa o 1 izbie i sieni, z balików i dyli w słupy
10. Chałupa o 1 izbie i sieni z drzewa, obórka i stodółka z dyli w słupy
11. Chałupa o 1 izbie , komora i sień z bali… obora z drzewa w słupy, kuźnia czworoboczna, stajenka i wozownia a balików i dyli
12. Chałupa o 1 izbie i sieni z drzewa i chrustu…. Stodoła z różnego drzewa
13. Chałupa o 1 izbie i sieni, obora z dyli, stodoła z drzewa na węgieł, komora…
14. Chałupa o 1 izbie, stodoła, komora… z różnego drzewa
15. Chałupa o 1 izbie z drzewa. Sień, szopa, stodoła, obórka…
16. Chałupa o 2 izbach z drzewa… sień, obora, stodoła…
17. Chałupa o 1 izbie, sionka i mała izdebka, obora, stajenka stodoła…
18. Chałupa o 1 izbie z kamieni i gliny murowana, sień, chlewy, obórka, komórka, stodoła… 
19. Chałupa o 1 izbie, komora z drzewa,.. sień.. obora, stodoła, komórka…
20. Chałupa o 1 izbie z chlewem, obora, komórka, stodoła
21. Chałupa o 1 izbiez kamieni i gliny na murze i drewnie…. 

W Dobrach tych włościanie pańszczyznę robiących
Półrolników sześciu 

1. Wawrzyniec Bartczak
2. Tomasz Kurasz
3. Szymon Szymański
4. Jan Barczało
5. Szczepan Serafin
6. Jakub Cłapa
Mają załogę … parę koni, prosięta, talara na krwę i śinię, konia i wołu i daninę … Gospodarze oświadczyli, że mieli większy inwentarz, lecz ten przez pomór padł i dziedzic Pstrokoński skóry z takowego odebrał. Prócz tego mają wszyscy po jednym wozie, pługu … siekierę, sierpy i dwa miechy i oraz zasiew gruntowy, robią pańszczyznę po dwa dni na tydzień, z uprzężą lub ręcznie… przędą po dwie sztuki lnu pańskiego. Na daninę dają po dwóch kapłonów… kapustę i brukiew, len moczą w strudze, trzodę pasą ….
Zagrodników pięciu którzy tylko mają zasiew gruntowy, robią po trzy dni ręcznej pańszczyzny na tydzień przez cały rok, i po trzy dni w czasie żniw, oraz do wywożenia mierzwy, zaciąg sprzeżajny odbywają , na daninę dają po jednym kapłonie i ….
Komorników dziewięciu… robią po trzy dni pańszczyznę, przez cały rok i po trzy dni w żniwa oraz owce strzygą….
Czynszownicy niestali
Józef Wieczorkiewicz młynarz z wiatraku, gruntu 20-tu składów roli trzech wozów siana rocznie, zapłatą… miele dworowi bepłatnie oprócz tego płaci podatki …
Ferdynand Klauze płóciennik za pomieszkanie ogrodu i roli rocznie płaci 72…
3. Wojciech Kop … stolarz, także za pomieszkanie ogród i rolę płaci rocznie 60… 

Według wykazów ekonomicznych… wszelkiego gatunku zbóż
1. Pszenicy wiertli 25
2. Żyta - 225
3. Jęczmienia – 36
4. Owsa – 160
5. Grochu – 22
6. Tatarki – 20
7. Prosa – 1
8. Siemienia lnianego – 4
9. Siemienia konopnego 1
10. Kartofli około 100
11. Siana sprzęt wozów parokonnych – 200 …

Rozległość

Zajętych dóbr Wilczkowa… klasy II, III, IV, V, VI
Place pod zabudowaniami dworskimi i wieś łącznie z ogrodami, … oraz folwarkiem i pastwiskami mórg 36
Grunta orne – 416….
Grunta które włościanie obsiewają - 248
Łąki – 120
Bory na granicy Klonowa i Kaszewa – 50, na granicy Głuchowa i Miłkowic - 75
Pastwiska- 120, grunty nieużyteczne 115, drogi i rowy – 30. Razem około 1248 mórg.

Wilczków powiat Turek

Pierwszy wpis aktu notarialnego Kazimierza Kosińskiego Rejenta w Warszawie za 1916 rok

Dnia dwudziestego ósmego Lispada 1916 roku … przybyłem na żądanie do mieszkania Aleksandra Temlera w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 13/15 gdzie w obecności świadków… oświadczył, iż na hipotece majątku Wilczków w powiecie Tureckim guberni Kaliskiej … zabezpieczona jest na rzecz stawiającego Aleksandra Temlera suma rubli czternaście tysięcy dziewięćset z ewikacją rubli dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt… zapisanymi. Po takim wyjaśnieniu starający Aleksander Temler przyznaje, iż on … swoją sumę …  w całości gotowizną przed podpisaniem tego aktu od właściciela majątku Ludwika Temlera otrzymał, z odbioru takowej sumy altem niniejszego … kwituje i zgadza się na wykreślenie całej otrzymanej sumy 14900 z ewikacją 2990 … na jednmyslny wniosek właściciela tegoż majątku Ludwika Temlera lub Karola Wyganowskiego adwokata w Kaliszu…

Likwidacja praw do serwitutów Wilczków

…Decyzja Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie na posiedzeniu jawnym w dniu 23 kwietnia 1925 roku w składzie…rozpoznawała spawę dobrowolnej likwidacji serwitutów przysługujących włościanom wsi Wilczków … obiciążających dobra Wilczków .. która wpłynęła z Urzędy Ziemskiego w Turku z dnia 17 stycznia 1925 roku.

Przedmiot sprawy: Na mocy dobrowolnej umowy zawartej w dniu 5 stycznia 1922 r. pomiędzy właścicielem dóbr Wilczków Ludwikiem Temlerem a posiadaczami godpodarstw we wsi Wilczków zapisanych…działającymi w osobach swych pełnomocników Józefa Pasika i Stanisława Człapy, wyżej wymienieni posiadacze osad zrzekli się raz na zawsze wszelkich przysługujących im według tabeli praw do swerwitutów leśnych, a także prawa do wspólnego z dworem pastwiska „Kurżawy” w zamian za co  otrzymali od właściciela dóbr Wilczków Ludwika Temlera … z gruntów dworskich w posiadanie 185 mórg… dnia 17 maja 1924 roku pełnomocniczka właściciela Dóbr Helena Temlerowa oświadczyła, że zrzeka się w imieniu właściciela … prawa do wspólnego z włościanami wsi Wilczków pastwiska i że wymienione pastwisko przechodzi na rzecz włościan…. 


 
                                                                              kliknij.


 
 

 

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free